ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR437 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช คณะครุศาสตร์ 2558
RR440 โครงการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบ่อดักไขมันบริวเณรอบทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนล่าง กมลนาวิน อินทนูจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR441 สภาพการให้ผลการเรียน กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถิตย์ ประสิทธากรณ์ คณะครุศาสตร์ 2558
RR443 การใชโมเดลสมการโครงสร้างและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชน ที่ขับขี่รถจกรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา อิสระ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558
RR445 พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลัดดา เอ้งเถี้ยว สำนักงานอธิการบดี 2558
RR446 การศึกษาบางคุณสมบัติของคอลลาเจนจากปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra)และปลิงทะเลดำ (Holothurialeucospilota) ศรันย์ รักษาพราหมณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR447 การอธิบายคุณลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนรองรับประชาคมอาเซียนของกลุ่มนาข้าวเพื่อการค้า โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังตามแนวพระราชดำริ นครศรีธรรมราช มุมตาส มีระมาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2558
RR463 การนำทฤษฎี Witty Thinking มาในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากฐานข้อมูลอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ พงศกร จงรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2558
RR465 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กับความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัยภาคใต้ในอนาคต สุธัญญา ฐิโตปการ คณะครุศาสตร์ 2558
RR468 การสำรวจและศึกษาพันธุ์ของจำปาดะในอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล อมรรัตน์ ชุมทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR469 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารจากรำข้าว ขนิษฐา หมวดเอียด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR471 ความหลากหลายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนบริเวณหาดแก้วลากูน จังหวัดสงขลา สุธินี หีมยิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR218 การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่สาวและการประมาณกราฟการให้ผลผลิตไข่ของไก่เบตง ครวญ บัวคีรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2557
RR223 การจัดการโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าเกาะยอจังหวัดสงขลา ประภาพร ยางประยงค์ คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR246 คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าน้ำดื่มตราท้องถิ่นของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สิริกันยา โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR248 การเชื่อมเสียดทานของอะคริลิคโดยใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ ชัยยุทธ มีงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR249 การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็น สำหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ็ญพักตร นภากุล คณะครุศาสตร์ 2557
RR250 การเชื่อมแบบเฟสของเหลวของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมโดยการแพร่ ศุภชัย ชัยณรงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR252 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จิราภรณ์ ไวยาถาวร คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR267 ความพึงพอใจของผู้เข้าพักที่มีต่อการให้บริการสงขลาพาเลช ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาการจัดการ 2557
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU