ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR380 ผลของสารสกัดหยาบใบหูกวางต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของกุงก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน วิณากร ที่รัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR384 การศึกษาพัฒนาการจำปาดะสู่ผลงานสร้างสรรค์ : ตารีจำปาดะ ทัศนียา คัญทะชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2558
RR385 การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย พัชรี จิ๋วพัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 2558
RR388 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพจากปลาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลีอินทรีย์ คริษฐ์สพล หนูพรหม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR389 การศึกษากระบวนการแปรรูปจำปาดะแช่อิ่มอบแห้ง สุเพ็ญ ด้วงทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR391 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยใช้กลยุทธ์การหมักร่วม เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2558
RR400 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และปริมณฑล ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2558
RR402 การพัฒนาการผลิตไก่เบตง ในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ครวญ บัวคีรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR403 การพัฒนาโปรแกรมจําลองสําหรับวิเคราะห  และออกแบบวงจรกรองความถี่ในทอนําคลื่นเพื่อประยุกต ใชในระบบการสื่อสารผานดาวเทียม ศรัณย์ ชูคดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR404 แนวทางการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา ศดานนท์ วัตตธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558
RR410 การยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมือง ในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปริยากร บุญส่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR414 ละครสร้างสรรค์ส าหรับเด็กพิเศษ กรณีศึกษานักเรียนในสถาบันการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ตถาตา สมพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2558
RR420 สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ นวิทย์ เอมเอก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2558
RR421 การศึกษาคอลลาเจนจากปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) และ ปลิงดำ (Holothuria atra) วิจิตรา ตุ้งซี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR422 ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคในข้าวของสารแดปโนรีตินที่สกัดจากรากพาหมี ทวีสิน นาวารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR424 ประสิทธิภาพของสารซีโอไลท์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาที่ผลิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ คริษฐ์สพล หนูพรหม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR426 การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสี ในทรายชายหาดบริเวณ จังหวัดปัตตานี มูรณี ดาโอะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR429 ประสิทธิภาพการใช้ระบบน้ำหมุนเวียนร่วมกับผักตบชวาในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย กานตกานท์ เทพณรงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR431 การพัฒนาแบบคัดกรองเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อกลุ่มอาการออทิสติก อายุ 4-24 เดือน (สำหรับผู้ปกครอง) ณัฐรินทร์ แซ่จุง คณะครุศาสตร์ 2558
RR433 การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน เรื่อง การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม วิชาญ เพชรทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU