ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR285 การสื่อสารในกระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมภูมิปัญญาข้าวพื้นเมืองที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย อาชารินทร์ แป้นสุข วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2558
RR286 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการทำนาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศไทย ณิชาภัทร บุญรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR307 การศึกษาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR336 อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่ออะลูมิเนียม Al-Zn ด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบจุด ศุภชัย ชัยณรงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR339 การเชื่อมเสียดทานแบบจุดอะลูมีเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 ชัยยุทธ มีงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR340 ผลกระทบจากการค้าเสรีในประชาคมอาเซียนต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย และ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย คมวิทย์ ศิริธร คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR343 การวิเคราะห์เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันกลางวัน : ทางฆ้องวงใหญ่ กี จันทศร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2558
RR346 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของบุคลากรสาย สนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธันวลี สุขยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558
RR352 การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากจำปาดะ สุวรรณี พรหมศิริ โครงการพระราชดำริ 2558
RR353 เครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะ เสรี หนูหลง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR356 การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและจุลินทรีย์ของเห็บในจังหวัดสงขลาและสตูลของประเทศไทย สุธินี หีมยิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR362 องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดพัทลุง เชาวนีพร ชีพประสพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR366 การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกจำปาดะด้วยเชื้อ Bacillus sp. อมรรัตน์ ชุมทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558
RR368 การออกแบบโนราเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทัศนียา คัญทะชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2558
RR372 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการเลือกทพเลที่ตั้ง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กันต์ธมน สุขกระจ่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR373 EQ กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนะรัตน์ รัตนกูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR374 การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรกนก สิตาพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR376 การประยุกต์ใช้ฟลาวร์เมล็ดจำปาดะในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR377 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจำปาดะ ทัศนา ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR379 การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณก๊าซชีวภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เสกสรร ชะนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU