ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR23 การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันพอลิยูรีเทน พลพัฒน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548
RR26 การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ คณะครุศาสตร์ 2548
RR32 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมของสาหร่ายในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มานี เตื้อสกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2548
RR43 การวิจัยเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปรมใจ เอื้ออังกูร คณะครุศาสตร์ 2548
RR65 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิบ้านพระพุทธ อำเภอเทพา และกลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิบ้านปากบางสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สนธยา พลศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
RR73 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการผลิตและบริโภคข้าวยำปักษ์ใต้ จินภา นราคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548
RR77 การวิจัยเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชุดโครงการวิจัยพัฒนาวิชาชีพครู เครือข่ายมหาวิทยาลัยราภัฏสงขลา ปีงบประมาณ 2548 เปรมใจ เอื้ออังกูร คณะครุศาสตร์ 2548
RR80 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบชุบเหล็กกล้าผสมด้วยความร้อน สมศักดิ์ แก้วพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2548
RR84 ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาสาหร่ายสไปรูไลนาสด เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาหารปลอดภัย มานี เตื้อสกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2548
RR90 การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเครือข่ายของโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดการเรียนรู้ ชุดโครงการวิจัยพัฒนาวิชาชีพครู เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2548 อารี สาริปา คณะครุศาสตร์ 2548
RR85 การสร้างแบบจิตรกรรมชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ จรูญ ศรียะพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2548
RR139 การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนจนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปอาหาร อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อุไร แฉล้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
RR8 การใช้สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมมะพานต์และผักชีลาวในการฆ่าลูกน้ำยุงลายและการศึกษาผลกระทบต่อวงจรของยุงลาย สุวรรณี พรหมศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548
RR7 การเปรียบเทียบการกำจัดไนโตรเจนในน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำยางข้นโดยใช้ผักตบชวาและจอก สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548
RR6 การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยที่ผ่านการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสำนักงานเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548
RR12 ศึกษาความหลากหลายของไม้ผลพื้นบ้านในท้องถิ่นเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา สุวรรณี พรหมศิริ โครงการพระราชดำริ 2548
RR30 การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาอาจารย์สถาบันราชภัฏสงขลา พินิจ ดำรงเลาหพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2547
RR31 การพัฒนาศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นห้องสมุดมีชีวิต สมบูรณ์ คงกับพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2547
RR74 การวิจัยและพัฒนาครูโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เปรมใจ เอื้ออังกูร คณะครุศาสตร์ 2547
RR83 การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระดับอุดมศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณหาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลา กรณีศึกษาพื่นที่ชุมชนเก้าเส้ง เฉลิมชนม์ วรรณทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2547
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU