ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR82 การศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าลิไลยก์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สุเทพ ทิพย์ธารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2547
RR104 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรพื้นเมืองที่เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ครวญ บัวคีรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2547
RR24 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา สวัสดิ์ สุคนธ์ คณะครุศาสตร์ 2546
RR89 ค่านิยมเรื่องเพศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ตอนล่าง วารุณี วงศ์วิเชียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2546
RR101 การศึกษาเรื่อง ชุมชนของตนเองของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษา-นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏสงขลา เพียงใจ ผลโภค คณะครุศาสตร์ 2545
RR64 ผลของวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด ภัทรพร ภักดีฉนวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2545
RR351 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด้วยภูมิปัญญาการปลูกข้าว มาริสา จันทร์ฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2545
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU