ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR85 การสร้างแบบจิตรกรรมชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ จรูญ ศรียะพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2548
RR139 การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนจนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปอาหาร อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อุไร แฉล้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
RR8 การใช้สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมมะพานต์และผักชีลาวในการฆ่าลูกน้ำยุงลายและการศึกษาผลกระทบต่อวงจรของยุงลาย สุวรรณี พรหมศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548
RR7 การเปรียบเทียบการกำจัดไนโตรเจนในน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำยางข้นโดยใช้ผักตบชวาและจอก สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548
RR6 การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยที่ผ่านการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสำนักงานเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548
RR12 ศึกษาความหลากหลายของไม้ผลพื้นบ้านในท้องถิ่นเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา สุวรรณี พรหมศิริ โครงการพระราชดำริ 2548
RR30 การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาอาจารย์สถาบันราชภัฏสงขลา พินิจ ดำรงเลาหพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2547
RR31 การพัฒนาศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นห้องสมุดมีชีวิต สมบูรณ์ คงกับพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2547
RR74 การวิจัยและพัฒนาครูโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เปรมใจ เอื้ออังกูร คณะครุศาสตร์ 2547
RR83 การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระดับอุดมศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณหาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลา กรณีศึกษาพื่นที่ชุมชนเก้าเส้ง เฉลิมชนม์ วรรณทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2547
RR97 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันทนีย์ บางเสน คณะครุศาสตร์ 2547
RR87 ส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการบริโภคสด และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมอาหารโปรตีนให้ผู้บริโภค สุรพล มนัสเสรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2547
RR82 การศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าลิไลยก์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สุเทพ ทิพย์ธารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2547
RR104 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรพื้นเมืองที่เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ครวญ บัวคีรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2547
RR24 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา สวัสดิ์ สุคนธ์ คณะครุศาสตร์ 2546
RR89 ค่านิยมเรื่องเพศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ตอนล่าง วารุณี วงศ์วิเชียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2546
RR101 การศึกษาเรื่อง ชุมชนของตนเองของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษา-นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏสงขลา เพียงใจ ผลโภค คณะครุศาสตร์ 2545
RR64 ผลของวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด ภัทรพร ภักดีฉนวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2545
RR351 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด้วยภูมิปัญญาการปลูกข้าว มาริสา จันทร์ฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2545
RR474 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา สิริพร จิตรักษ์ธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2545
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU