ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR1 การเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม กรณีศึกษา:รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาคเรียนที่ 2/2548 สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 2549
RR16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 2549
RR20 การศึกษาวงจรชีวิตและสูตรอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนอนนก (Tenebrio molitor L.) นฤมล อัศวเกศมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2549
RR62 การวิจัยและพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนจังหวัดสงขลา ศิริรักษ์ จวงทอง คณะวิทยาการจัดการ 2549
RR78 การวิเคราะห์บทเพลงของดอกหญ้า นางเมิน เกษม ขนาบแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549
RR81 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใยตาล อ้อยทิพย์ พลศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2549
RR49 การเตรียมและสมของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ : ผลของปริมาณอิพอกไซด์ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทนน้ำมัน พิรุณพร อยู่ยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549
RR46 การดูดซับตะกั่วโดยเชื้อ Pseudomonas app. ที่แยกจากน้ำทะเลและน้ำกร่อยบริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อัจฉรา เพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549
RR10 การเพิ่มมูลค่ามันเทศโดยการแช่อิ่มอบแห้ง นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2549
RR11 การศึกษาตะกั่วในอาหารหลักที่มีผลต่อการสะสมในปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชัง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ. สงขลา วรลักษณ์ จันทร์ศรีบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549
RR19 ปัจจัยทางกายภาพ-เคมีที่มีผลต่อคุณภาพน้ำบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา วรลักษณ์ จันทร์ศรีบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549
RR22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าปรุงรส กมลทิพย์ นิคมรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2549
RR44 การพัฒนาคุกกี้ข้าวพองจากข้าวสังข์หยด ณฐมน เสมือนคิด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2549
RR301 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Salmonella spp. โดยยาปฏิชีวนะ และแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารยับยั้งซึ่งแยกมาจากอาหารหมักพื้นบ้าน อัจฉรา เพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549
RR361 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งหัวแข็งขึ้นรูปชุบแป้งทอด ธิติมา พานิชย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2549
RR23 การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันพอลิยูรีเทน พลพัฒน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548
RR26 การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ คณะครุศาสตร์ 2548
RR32 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมของสาหร่ายในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มานี เตื้อสกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2548
RR43 การวิจัยเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปรมใจ เอื้ออังกูร คณะครุศาสตร์ 2548
RR65 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิบ้านพระพุทธ อำเภอเทพา และกลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิบ้านปากบางสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สนธยา พลศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2548
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU