ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR163 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ศึกษากรณีการเรียนวิชาบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สุพยอม นาจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2551
RR174 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ภวิกา บุณยพิพัฒน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2551
RR192 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตลูกพันธ์ปลาดุกอุยแบบประชาชนมีส่วนร่วม สบาย ตันไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2551
RR235 การศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พิเชษฐ์ จันทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2551
RR14 การวิจัยและพัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา:ธุรกิจชุมชน กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เจนตา ชมธรณินทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR18 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไวน์จากผลไม้ท้องถิ่นภาคใต้ เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
RR21 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สวนตูลเครื่องสำอางสมุนไพร กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนตูล เครื่องสำอางสมุนไพร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประภาพร ยางประยงค์ คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR33 การพัฒนารูปแบบลวดลายกระบวนการผลิตผ้าบาติกในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา : แหล่งผลิตชุมชนวังเขียว-วังขาว ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศุภฤกษ์ ทองประยูร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2550
RR37 คุณลักษณะผู้สอนที่พึงประสงค์ของนักศึกษา:ศึกษากรณีนักศคกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR47 แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตกรงนกเขาชวา ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ศิริรักษ์ จวงทอง คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR53 รูปแบบการจัดกิจกรรม "บวร" เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ใกล้ชิดวัด : กรณีศึกษาเยาวชนจังหวัดสงขลา อุไร แฉล้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
RR63 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขารูปช้าง (บ้านบางดาน) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR72 การพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ เทพกร พิทยาภินันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
RR71 ศึกษาสูตรน้ำยาในการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากระบอกดำแบบระยะสั้นในตู้เย็น ณิศา มาชู คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2550
RR75 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้ผสมจากน้ำผลไม้ผสมจากน้ำฝรั่งโดยผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ นันทพร สุขกระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
RR99 ลักษณะการใช้บริการและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความสะอาดของอาคารเรียนและการให้บริการด้านการเรียนการสอน: ศึกษากรณีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR193 ผลงานประติมากรรมสมัยใหม่ตกแต่งสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดสมิหลา ทวี บำรุงศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2550
RR13 การสำรวจ รวบรวมพันธุกรรมพืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเก็บรักษาสายพันธุ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สุวรรณี พรหมศิริ โครงการพระราชดำริ 2550
RR59 การแยกและเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในน้ำเสีย เชาวนีพร ชีพประสพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
RR92 การพัฒนายางธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยใช้เอนไซม์ เชาวนีพร ชีพประสพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU