ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR105 ศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พศ.2545-2549 และกฏหมายอื่นที่ออกมาเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือคนพิการหรือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านการให้บริการทางการศึกษา จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล วันทนีย์ บางเสน คณะครุศาสตร์ 2551
RR160 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากเนื้อแพะ (หนาง แหนม และไส้กรอกเปรี้ยว) วาสนา มู่สา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551
RR162 การศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของหนังฉิ้น อรมุต:บทหนังตะลุงคัดสรร เกษม ขนาบแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551
RR163 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ศึกษากรณีการเรียนวิชาบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สุพยอม นาจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2551
RR174 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ภวิกา บุณยพิพัฒน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2551
RR192 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตลูกพันธ์ปลาดุกอุยแบบประชาชนมีส่วนร่วม สบาย ตันไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2551
RR235 การศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พิเชษฐ์ จันทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2551
RR14 การวิจัยและพัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา:ธุรกิจชุมชน กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เจนตา ชมธรณินทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR18 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไวน์จากผลไม้ท้องถิ่นภาคใต้ เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
RR21 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สวนตูลเครื่องสำอางสมุนไพร กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนตูล เครื่องสำอางสมุนไพร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประภาพร ยางประยงค์ คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR33 การพัฒนารูปแบบลวดลายกระบวนการผลิตผ้าบาติกในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา : แหล่งผลิตชุมชนวังเขียว-วังขาว ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศุภฤกษ์ ทองประยูร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2550
RR37 คุณลักษณะผู้สอนที่พึงประสงค์ของนักศึกษา:ศึกษากรณีนักศคกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR47 แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตกรงนกเขาชวา ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ศิริรักษ์ จวงทอง คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR53 รูปแบบการจัดกิจกรรม "บวร" เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ใกล้ชิดวัด : กรณีศึกษาเยาวชนจังหวัดสงขลา อุไร แฉล้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
RR63 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขารูปช้าง (บ้านบางดาน) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR72 การพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ เทพกร พิทยาภินันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
RR71 ศึกษาสูตรน้ำยาในการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากระบอกดำแบบระยะสั้นในตู้เย็น ณิศา มาชู คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2550
RR75 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้ผสมจากน้ำผลไม้ผสมจากน้ำฝรั่งโดยผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ นันทพร สุขกระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
RR99 ลักษณะการใช้บริการและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความสะอาดของอาคารเรียนและการให้บริการด้านการเรียนการสอน: ศึกษากรณีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2550
RR193 ผลงานประติมากรรมสมัยใหม่ตกแต่งสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดสมิหลา ทวี บำรุงศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2550
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU