ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR39 ปัจจัยการไหลของน้ำเข้า-ออก และระยะเวลากักน้ำ ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำบริเวณเกาะลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551
RR42 ศึกษาชนิดของปลาน้ำจืดและคุณค่าทางโภชนาการในการผลิตปลาร้าพื้นเมืองท้องถิ่นภาคใต้ นฤมล อัศวเกศมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2551
RR52 การจำลองภาพจิตรกรรมฝาผนังและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบภาพ กรณีศึกษา วัดจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2551
RR57 วิธีสอน เทคนิคการสอน และปัจจัยของความสำเร็จในวิชาชีพของครูดีเด่นในประเทศไทย ณรงค์ กาญจนะ คณะครุศาสตร์ 2551
RR79 การพัฒนาการปลูก การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยนางพญา[Musa(ABB Group)] เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน รัชฎา เศรษฐวงศ์สิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2551
RR88 อิทธิพลของพฤติกรรมการเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน : ศึกษากรณีการเรียนวิชาบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สุพยอม นาจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2551
RR54 การศึกษากระบวนการแต่งขยายเพลงโหมโรงจากเพลงประจำสถานศึกษา : กรณีศึกษาเพลงโหมโรงปาริชาติ บรรเทิง สิทธิแพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2551
RR70 การปลูกกล็อกซิเนียในระบบไร้ดิน สุรพล มนัสเสรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2551
RR102 การสำรวจองค์ความรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : เอกสารการเรียนและการวิจัย เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2551
RR60 รูปแบบการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ภรทิพย์ นิลมณี คณะวิทยาการจัดการ 2551
RR58 การผลิตและประยุกต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย พัชรี หลุ่งหม่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551
RR55 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ์้อน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จาริณี แซ่ว่อง คณะวิทยาการจัดการ 2551
RR105 ศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พศ.2545-2549 และกฏหมายอื่นที่ออกมาเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือคนพิการหรือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านการให้บริการทางการศึกษา จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล วันทนีย์ บางเสน คณะครุศาสตร์ 2551
RR160 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากเนื้อแพะ (หนาง แหนม และไส้กรอกเปรี้ยว) วาสนา มู่สา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551
RR162 การศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของหนังฉิ้น อรมุต:บทหนังตะลุงคัดสรร เกษม ขนาบแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551
RR163 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ศึกษากรณีการเรียนวิชาบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สุพยอม นาจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2551
RR174 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ภวิกา บุณยพิพัฒน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2551
RR192 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตลูกพันธ์ปลาดุกอุยแบบประชาชนมีส่วนร่วม สบาย ตันไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2551
RR235 การศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พิเชษฐ์ จันทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2551
RR14 การวิจัยและพัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา:ธุรกิจชุมชน กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เจนตา ชมธรณินทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2550
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU