ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR188 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค เชาว์อารมณ์กับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาลัยราชกัฏสงขลา มะลิ ประดิษฐแสง คณะครุศาสตร์ 2553
RR240 การเรียนรู้ท้องถิ่นในการจัดการวิจัยบูรณาการศาสตร์ร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสตูล แสนศักดิ์ ศิริพานิช คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR241 ความหลากชนิดของนกและแหล่งดูนกในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553
RR363 ความต้องการในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาลัยราชภัฏสงขลา นกุล โสตถิพันธ์ุ คณะครุศาสตร์ 2553
RR475 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของประชากรในเขตเทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นิตยา วัชระ (เปลี่ยนจากสกุลเดิม คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR5 ระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเกาะยอ ธนภัทร ยีขะเด คณะวิทยาการจัดการ 2552
RR36 บทบาทองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2552
RR51 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน เพื่อลดปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยโมเดลจลนพลศาสตร์และการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ พลพัฒน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
RR69 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดจากการทำงานทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนัดงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในเขตอำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมศักดิ์ แก้วพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552
RR95 การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและสาหร่ายสีเขียว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เสาวนิตย์ ชอบบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
RR103 การพยากรณ์ราคาข้าวขาว 5% จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ 2552
RR107 พยากรณ์ราคายางพารา สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 2552
RR108 การจัดทำรายการนำเที่ยวโดยชุมชนมีส่วร่วม ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลพะวง ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาการจัดการ 2552
RR153 การศึกษาความเป็นไปได้ในารเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคดนโลยีอุตสาหการ วีรชัย มัฎฐารักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552
RR156 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของวัดบนคาบสมุทรสทิงพระที่ปรากฏในแผนที่แสดงเขตกัลปนาวัดบนเกาะสทิงพระในสมัยอยุธยา พ.ศ. 2158 ที่อยู่ภายใต้การปกครองของวัดพระโคะ บรรจง ทองสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
RR165 การจัดทำบัญชี:กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปทุมพร ชโนวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 2552
RR177 การออกแบบชุดย่อยอาหารทะเลเพื่อเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์สารหนูด้วยชุดทดสอบภาคสนาม จารุวรรณ คำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
RR178 การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองที่ปรับสภาพด้วยกรดซิตริกเพื่อลดปริมาณสารหนูที่ปนเปื้อนในน้ำทะเลที่ใช้ในการล้างกุ้ง เชาวนีพร ชีพประสพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
RR191 อิทธิพลของสภาวะการเพาะเลี้ยงที่มีต่อการผลิตสารสีโดย Monascus sp. LCI เพื่อใช้เป็นสารเร่งสีและการยับยั้งเชื้อ Aeromanas hydrophila เสาวนิตย์ ชอบบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
RR212 แนวทางการพัฒนาทางการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษา วิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประภาพร ยางประยงค์ คณะวิทยาการจัดการ 2552
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU