ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR112 การจัดการทรัพยากรเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR152 การวิเคราะห์ปริมาณอะไมเลสในข้าวพันธุ์พื้นเมืองบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เชาวนีพร ชีพประสพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553
RR154 การศึกษาและพัฒนาเครื่องกวาดเก็บมูลแพะตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กันตภณ มะหาหมัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2553
RR155 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรอบรูป (OTOP):กรณีศึกษา หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วีรชัย มัฎฐารักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2553
RR158 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับตำบล เทพกร พิทยาภินันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553
RR164 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศไทย สรัช ดอกบัวแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR166 บทบาทการผลิตน้ำตาลสดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสนามชัย ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR170 การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนตูลเครื่องสำอางสมุนไพร กุสุมา ชูเกียรติวงศ์กุล คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR181 การใช้เครื่องมือทางการจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา สุธีรา เดชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR182 ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาติดเกมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา สุพล เพชรานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR171 รองเง็ง : วัฒนธรรมดนตรีจังหวัดสตูล ประภาส ขวัญประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2553
RR185 ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองแห สิริชนก อินทะสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR187 การเตรียมและสมบัติของไม้ประกอบจากเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วและเส้นใยปาล์มน้ำมัน พลพัฒน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553
RR189 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทยโดยใช้วิธีตอบสนองการสอน : Rtl พัชรี จิ๋วพัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 2553
RR203 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR225 ชนิด อายุของกล้วยและเทคนิคการทำให้อาหารปลอดเชื้อต่อการเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวายในหลอดทดลอง จักรกริช อนันตศรัณย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2553
RR231 การสร้างหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรด้านโรงแรมและที่พักในจังหวัดสตูล แสนศักดิ์ ศิริพานิช คณะวิทยาการจัดการ 2553
RR190 กลวิธีการใช้ภาษาในการเสนอขายสินค้าของแม่ค้าในตลาดนัดอาเซียนเทรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วรวรรณ สุขใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553
RR188 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค เชาว์อารมณ์กับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาลัยราชกัฏสงขลา มะลิ ประดิษฐแสง คณะครุศาสตร์ 2553
RR240 การเรียนรู้ท้องถิ่นในการจัดการวิจัยบูรณาการศาสตร์ร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสตูล แสนศักดิ์ ศิริพานิช คณะวิทยาการจัดการ 2553
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU