ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR224 การศึกษาคุณลักษณะ คุณค่าทางโภชนาการ และระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวยำกรอบจากข้าวสังข์หยด ทัศนา ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR232 คุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรชัย พุทธรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR234 รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR244 Spore production of an entomopathogenic fungus Beauveria bassiana BNBCRC for biocontrol: response surface optimization of medium using decanter cake from palm oil mill วนิดา เพ็ชร์ลมุล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2554
RR275 การจัดการองค์ความรู้พลังงานทดแทนโดยองค์กรชุมชนท้องถิ่น ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สุปราณี ชอบแต่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554
RR276 การพัฒนาการตลาดแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดสงขลา ชูตา แก้วละเอียด คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR277 การปลูกและขยายพันธ์พืชน้ำกลุ่มคริปโตคอรีน สบาย ตันไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2554
RR279 การลดความปนเปื้อนของตะกั่ว และสารหนูในสาหร่ายผมนาง โดยการชะแบบกะเพื่อพัฒนาคุณภาพยำสาหร่ายเกาะยอ จารุวรรณ คำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR280 ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กระบวนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปารย์พิรัชย์ จันเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554
RR281 ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา ไชยวุธ โกศล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2554
RR284 ทัศนคติและความคาดหวังของผู้ฟังวิทยุชุมชนในจังหวัดสงขลา สิริพร จิตรักษ์ธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR287 ดาระ: การแสดงในวิถีชีวิตชาวมุสลิม บ้านควนโดน รัชวิช มุสิการุณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2554
RR288 วิทยาศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและชุมชนในการศึกษากระบวนการทำข้าวซ้อมมือโดยอาศัยสมบัติเชิงฟิสิกส์ อนุมัติ เดชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR290 แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจีสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้ ชูตา แก้วละเอียด คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR291 การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชูตา แก้วละเอียด คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR292 การบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นุชษรา พึ่งวิริยะ คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR304 การสำรวจสถานะองค์ความรูและแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนในตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศิริรักษ์ จวงทอง คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR305 การพัฒนาการผลิตปุ๋ยหมักจากฟางข้าวของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เสาวนิตย์ ชอบบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR349 บูรณาการแนวทางอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองท้องถิ่นภาคใต้ แถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ศึกษาเฉพาะกรณีหนังตะลุง มาริสา จันทร์ฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554
RR350 การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน นฤภร ไชยสุขทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU