ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR277 การปลูกและขยายพันธ์พืชน้ำกลุ่มคริปโตคอรีน สบาย ตันไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2554
RR279 การลดความปนเปื้อนของตะกั่ว และสารหนูในสาหร่ายผมนาง โดยการชะแบบกะเพื่อพัฒนาคุณภาพยำสาหร่ายเกาะยอ จารุวรรณ คำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR280 ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กระบวนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปารย์พิรัชย์ จันเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554
RR281 ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา ไชยวุธ โกศล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2554
RR284 ทัศนคติและความคาดหวังของผู้ฟังวิทยุชุมชนในจังหวัดสงขลา สิริพร จิตรักษ์ธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR287 ดาระ: การแสดงในวิถีชีวิตชาวมุสลิม บ้านควนโดน รัชวิช มุสิการุณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2554
RR288 วิทยาศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและชุมชนในการศึกษากระบวนการทำข้าวซ้อมมือโดยอาศัยสมบัติเชิงฟิสิกส์ อนุมัติ เดชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR290 แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจีสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้ ชูตา แก้วละเอียด คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR291 การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชูตา แก้วละเอียด คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR292 การบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นุชษรา พึ่งวิริยะ คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR304 การสำรวจสถานะองค์ความรูและแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนในตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศิริรักษ์ จวงทอง คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR305 การพัฒนาการผลิตปุ๋ยหมักจากฟางข้าวของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เสาวนิตย์ ชอบบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR349 บูรณาการแนวทางอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองท้องถิ่นภาคใต้ แถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ศึกษาเฉพาะกรณีหนังตะลุง มาริสา จันทร์ฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554
RR350 การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน นฤภร ไชยสุขทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554
RR439 การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในวัยรุ่น รุ่งรังสิมา สัตยาไชย คณะครุศาสตร์ 2554
RR449 การพัฒนาถังผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ผจงสุข สุธารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR27 สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจราย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยาใจ โรจนวงศ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553
RR29 การศึกษาภูมิหลัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2551 พิกุล สมจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553
RR136 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรทะเล:ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านแหลมจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพ็ญนภา จันทร์แดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553
RR114 การศึกษาอาหารพื้นบ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ : จังหวัดสตูล จินภา นราคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU