ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR226 การสังเคราะห์สารเคลือบผิว TiO2/SnO2 ระดับนาโน วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2555
RR221 การรออกแบบและสร้างเครื่องรีดกระจูดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาสำหรับชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง พุฒิธร ตุกเตียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2555
RR245 ศักยภาพชุมชนบ้านสวนตูล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศิริรักษ์ จวงทอง คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR273 การศึกษาโปรแกรมช่วยเหลือด้านการเรียน : กรณีศึกษานักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กุลยา ก่อสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 2555
RR289 ระบบห้องเรียนเสมือนสำหรับนักเรียนพิการทางด้านสายตาระดับอุดมศึกษาไทย อำนาจ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR324 การศึกษาการพูดไม่ชัดของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ณัฐรินทร์ แซ่จุง คณะครุศาสตร์ 2555
RR325 การพัฒนาสื่อเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพชร รองพล คณะครุศาสตร์ 2555
RR358 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย Botryococus braunii ที่ส่งผลต่อการผลิตน้ำมันสูง สัลวา ตอปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR408 การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยทะเลเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ วัชรินทร์ สายน้ำใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR435 การดูดซับตะกั่วและแคดเมียมทางชีวภาพโดย Anabaena sp. ในน้ำทิ้งศูนย์วิทยาศาสตร์ มาหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญา ทับเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR48 การพัฒนาชุดทดลองการอินเตอร์เฟสโปรแกรมแลบวิวด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ กันตภณ มะหาหมัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2554
RR91 คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทัศนา ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
RR94 การจัดประสบการณ์ปลูกฝังค่านิยมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชนกพร ประทุมทอง คณะครุศาสตร์ 2554
RR128 โมเดลเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองแห วันฉัตร จารุวรรณโน คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR157 แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล ปนัดดา ศิริพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554
RR161 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของชุมชน 3 จังหวัด เขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา:สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช แสนศักดิ์ ศิริพานิช คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR179 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ จังหวัดสงขลา สายฝน ไชยศรี คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR197 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา รรินา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR207 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาคอุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษาโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ คณะวิทยาการจัดการ 2554
RR217 การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนกระจกเพื่อฆ่าเชื่อโรค วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2554
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU