ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR204 การจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านบางดาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สรัช ดอกบัวแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR209 ศึกษาศักยภาพการประกอบธุรกิจการผลิตไข่นกกระทา: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR210 ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านชายทะเล ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR213 การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา หมู่ที่ 8 ท่าสะอ้าน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประภาพร ยางประยงค์ คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR215 ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านเหล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สมลักษณ์ หอมสิน คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR229 การถ่ายทอดแผนการตลาดในการพัฒนาธุรกิจพื้นบ้านของชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR228 กาบริหารจัดการธุรกิจชุมชนบ้านเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เปรมภาว์ ด้วงทอง คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR237 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทัศนา ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR238 ความสัมพันธ์ระหว่าง สัมพันธภาพในครอบครัว กับ ความคาดหวัง ความวิตกกังวลในการเรียน และการเผชิญปัญหาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พรชัย พุทธรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR227 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา ธนภัทร ยีขะเด คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR230 การวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกลุ่มภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 เสรี ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR226 การสังเคราะห์สารเคลือบผิว TiO2/SnO2 ระดับนาโน วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2555
RR221 การรออกแบบและสร้างเครื่องรีดกระจูดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาสำหรับชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง พุฒิธร ตุกเตียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2555
RR245 ศักยภาพชุมชนบ้านสวนตูล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศิริรักษ์ จวงทอง คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR273 การศึกษาโปรแกรมช่วยเหลือด้านการเรียน : กรณีศึกษานักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กุลยา ก่อสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 2555
RR289 ระบบห้องเรียนเสมือนสำหรับนักเรียนพิการทางด้านสายตาระดับอุดมศึกษาไทย อำนาจ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR324 การศึกษาการพูดไม่ชัดของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ณัฐรินทร์ แซ่จุง คณะครุศาสตร์ 2555
RR325 การพัฒนาสื่อเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพชร รองพล คณะครุศาสตร์ 2555
RR358 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย Botryococus braunii ที่ส่งผลต่อการผลิตน้ำมันสูง สัลวา ตอปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR408 การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยทะเลเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ วัชรินทร์ สายน้ำใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU