ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR270 ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรกลุ่มผึ้ง (Superfamily Apoidea) ในพื้นที่น้ำตกโตนหญ้าปล้อง (เขาคอหงส์) จ.สงขลา วีรยุทธ ทองคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556
RR293 พฤติกรรมการประพฤติตัวไม่เหมาะสมทางวิชาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา อิสระ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556
RR326 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลงานด้านอาคารสถานที่เพื่อการจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เอมอร อ่าวสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556
RR335 การเก็บรวบรวมพันธุ์และการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของถั่วพู (Psophocarpus tetragonolobus ) พันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ภัทรพร ภักดีฉนวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2556
RR392 การปลูก คุณสมบัติ การเก็บรักษา และการวางแผนกลยุทธุ์ทางการตลาด ของข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองในอำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สุเพ็ญ ด้วงทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2556
RR393 การศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำ ในอำเภอสิงหนครและอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา อมรรัตน์ ชุมทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2556
RR394 การศึกษาการปลูก และการให้ผลผลิตของข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมือง ในเขตอำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2556
RR395 การศึกษาคุณสมบัติของข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองและ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2556
RR428 ผลของสภาวะการผลิตต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคของข้าวนึ่งจากข้าวสังข์หยดพัทลุง อิทธิพร แก้วเพ็ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2556
RR476 รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเมือง จังหวัดสงขลา นิตยา วัชระ (เปลี่ยนจากสกุลเดิม คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR253 องค์ความรู้และแนวคิดด้านการจัดการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์ครู ปรีดา เบ็ญคาร คณะครุศาสตร์ 2555
RR180 นวัตกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR183 การจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR184 การส่งเสริมการตลาดที่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา สิริกันยา โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR186 การศึกษาพัฒนาการทางกายภาพของทะเลสาบสงขลาและคาบสมุทรสะทิงพระจากแผนที่โบราณและจากการกำหนดอายุจากซากฟอสซิลด้วยเทคนิคคาร์บอน 14 บรรจง ทองสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR194 การใช้มัลติเปอร์สเปกทีพโมเดลในการทดสอบหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการติดตั้ง SKRU-WIFI อำนาจ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR195 การใช้มัลติวิว (Multiview) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศศลักษณ์ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR198 อิทธิพลของพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วาสนา ขวัญทองยิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR200 การศึกษาสวัสดิการ การแสดงบทบาทและการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR201 การทำนายผลการศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 524407 ผกามาศ ไพโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ 2555
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU