ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR180 นวัตกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR183 การจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR184 การส่งเสริมการตลาดที่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา สิริกันยา โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR186 การศึกษาพัฒนาการทางกายภาพของทะเลสาบสงขลาและคาบสมุทรสะทิงพระจากแผนที่โบราณและจากการกำหนดอายุจากซากฟอสซิลด้วยเทคนิคคาร์บอน 14 บรรจง ทองสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR194 การใช้มัลติเปอร์สเปกทีพโมเดลในการทดสอบหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการติดตั้ง SKRU-WIFI อำนาจ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR195 การใช้มัลติวิว (Multiview) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศศลักษณ์ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR198 อิทธิพลของพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วาสนา ขวัญทองยิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR200 การศึกษาสวัสดิการ การแสดงบทบาทและการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR201 การทำนายผลการศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 524407 ผกามาศ ไพโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR204 การจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านบางดาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สรัช ดอกบัวแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR209 ศึกษาศักยภาพการประกอบธุรกิจการผลิตไข่นกกระทา: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR210 ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านชายทะเล ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR213 การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา หมู่ที่ 8 ท่าสะอ้าน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประภาพร ยางประยงค์ คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR215 ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านเหล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สมลักษณ์ หอมสิน คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR229 การถ่ายทอดแผนการตลาดในการพัฒนาธุรกิจพื้นบ้านของชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR228 กาบริหารจัดการธุรกิจชุมชนบ้านเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เปรมภาว์ ด้วงทอง คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR237 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทัศนา ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR238 ความสัมพันธ์ระหว่าง สัมพันธภาพในครอบครัว กับ ความคาดหวัง ความวิตกกังวลในการเรียน และการเผชิญปัญหาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พรชัย พุทธรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
RR227 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา ธนภัทร ยีขะเด คณะวิทยาการจัดการ 2555
RR230 การวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกลุ่มภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 เสรี ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU