ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR451 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และเจตคติ กับพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อรสา แนมใส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559
RR453 พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC): กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559
RR455 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา 15 ชนิด นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR457 การพัฒนาระบบตรวจวัดและติดตามข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยโปรแกรมแลบวิว กันตภณ มะหาหมัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559
RR458 การสร้างสรรค์บทเพลงเกี่ยวกับพืชจำปาดะ กรฤต นิลวานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2559
RR459 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2559
RR460 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองพัทลุงที่ทนต่อสภาวะแห้งแล้งด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : ข้าวเหนียวดำหมอและเปลือกขาว จักรกริช อนันตศรัณย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2559
RR461 ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง มิติใหม่แห่งอนาคต: การบริหารจัดการและการตลาดสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้สสิริกิติ์พระบรมราชชินีในพระบามสมเด้จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2559
RR462 การพัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าบ้านสะพานพลา ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ศศิธร วิศพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2559
RR466 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเม็ดบีดอัลจิเนต/ไคโตซาน/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ภวิกา มหาสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR467 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นุชษรา พึ่งวิริยะ คณะวิทยาการจัดการ 2559
RR470 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สมลัคน์ ศรีสุวรรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559
RR472 การศึกษาทดลองคุณสมบัติของวัสดุในกระบวนการสร้างแม่พิมพ์กัดกรดโลหะ เพื่อการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ บัณฑิตา วรศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2559
RR473 การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับกลั่นน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนด ลัญฉกร นิลทรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559
RR264 การรับรู้ภูมิทัศน์ของนักศึกษาและการประยุกต์ใช้เพื่อการท่องเที่ยว เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR266 ศึกษาการบริโภคอาหารฮาลาลและปัจจัยทางด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิม เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จิราภรณ์ ไวยาถาวร คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR272 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กุ้งแก้วสอริหย๊ะ ของผู้บริโภคในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สิริกันยา โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR274 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของ 232Th, 226Ra, 40K และ137Cs ในตัวอย่างทรายชายหาดจาก อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี มูรณี ดาโอะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR278 รายงานฉบับสุดท้าย : การติดตามงานและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงานของ 6 ชุดโครงการ (โครงการการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ) ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR283 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโน วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU