ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR427 ผลของสภาวะการผลิตข้าวเหนียวพรีเจลลาทิไนซ์ต่อคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภค กมลทิพย์ นิคมรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2557
RR430 การพัฒนาความสามารถในการอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นิดาริน จุลวรรณ คณะครุศาสตร์ 2557
RR434 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาวด้วยความร้อน ธิติมา พานิชย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2557
RR454 ศึกษาอิทธิพลรังสีอินฟราเรดกับการอบแห้งกะปิ ศุภชัย แก้วจัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR464 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนส ที่มีผลต่อการเลี้ยงเชื้อราฆ่าแมลงในวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร วนิดา เพ็ชร์ลมุล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2557
RR485 การสร้างพื้นผิวในงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นที่พบในจังหวัดสงขลา อริยา กัณฑลักษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR487 การศึกษาปัญหาการแต่งหน้าและการพัฒนาการเรียนรู้การแต่งหน้าของโนราในชุมขนบ้านเกาะงุน-กะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รวิสรา ศรีชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR488 การสำรวจซากบรรพชีวินของช้างแคระในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและกำหนดอายุด้วยเทคนิคเรดิโอคาร์บอนเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบรรพกาล บรรจง ทองสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR199 รูปแบบการคิดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พีรวัส หนูเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR202 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการยอมรับนวัตกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็งของประชาชนในจังหวัดสงขลา ดาริกา ธรรมธาดา คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR205 ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการต่อการเปิดบริการของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง สงขลา อัคญาณ อารยะญาณ คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR206 กรณีศึกษาทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดสงขลา สิริกันยา โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR208 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำบูดูข้าวยำ บ้านดินลาน ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR211 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จิราภรณ์ ไวยาถาวร คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR216 การพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำเป็น สังข์มุสิกานนท์ คณะครุศาสตร์ 2556
RR219 การประยุกต์ใช้เตาไมโครเวฟในการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ ธนะรัตน์ รัตนกูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2556
RR239 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลของครอบครัวผู้สูงอายุและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ มาธุรี อุไรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR220 รูปแบบการคิดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พีรวัส หนูเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR233 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รุจิราพรรณ คงช่วย คณะครุศาสตร์ 2556
RR236 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อรสา แนมใส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2556
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU