ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR401 ดนตรีรองแง็งชาวอูรักลาโว้ย บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สัญญา เผ่าพืชพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR405 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขต พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิมลวรรณ มีบุญ คณะครุศาสตร์ 2557
RR407 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการเพาะเลี้ยงนกเขาชวาเสียงในอำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา วาสนา ขวัญทองยิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR409 การพัฒนาระบบเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าโดยใช้แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ นิพนธ์ มณีโชติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR411 ศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในจังหวัดสงขลาและพัทลุง วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR413 การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการ พิเศษโดยใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง รักษิณา หยดย้อย คณะครุศาสตร์ 2557
RR415 ความรู้เรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของผู้พิการทางสายตา ในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา พรชัย พุทธรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR416 การสรางสรรคการแสดง ชุด รําซัดชาตรีรวมสมัย อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR427 ผลของสภาวะการผลิตข้าวเหนียวพรีเจลลาทิไนซ์ต่อคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภค กมลทิพย์ นิคมรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2557
RR430 การพัฒนาความสามารถในการอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นิดาริน จุลวรรณ คณะครุศาสตร์ 2557
RR434 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาวด้วยความร้อน ธิติมา พานิชย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2557
RR454 ศึกษาอิทธิพลรังสีอินฟราเรดกับการอบแห้งกะปิ ศุภชัย แก้วจัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR464 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนส ที่มีผลต่อการเลี้ยงเชื้อราฆ่าแมลงในวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร วนิดา เพ็ชร์ลมุล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2557
RR199 รูปแบบการคิดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พีรวัส หนูเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR202 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการยอมรับนวัตกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็งของประชาชนในจังหวัดสงขลา ดาริกา ธรรมธาดา คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR205 ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการต่อการเปิดบริการของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง สงขลา อัคญาณ อารยะญาณ คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR206 กรณีศึกษาทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดสงขลา สิริกันยา โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR208 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำบูดูข้าวยำ บ้านดินลาน ภัทริยา สังข์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR211 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จิราภรณ์ ไวยาถาวร คณะวิทยาการจัดการ 2556
RR216 การพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำเป็น สังข์มุสิกานนท์ คณะครุศาสตร์ 2556
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU