ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR365 สมบัติทางกายภาพของหินบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนเขาชัยสน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR367 พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายแรงงานในอุตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นวิทย์ เอมเอก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2557
RR369 การใช้ภาษาไทยพูดสื่อสารในชั้นเรียนของนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กมลทิยพ์ สมบูรณ์พงษ์ คณะครุศาสตร์ 2557
RR370 การประยุกต์ใช้แป้งข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวน ฐิติมาพร หนูเนียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR371 การพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลักขณา ดำชู คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR375 บทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาตามการรับรู้ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557
RR381 การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน วรกร ภูมิวิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR383 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ของแมลงวันผลไม้และแมลงเบียนในภาคใต้ของประเทศไทย วีรยุทธ ทองคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR386 การแบ่งส่วนตลาดบนบริบทของแรงจูงใจนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย นัยนา โง้วศิริ คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR396 การพัฒนาสูตรเคลือบจากเถ้าไม้ตาลโตนด สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปนดินเผาสทิงหม้อ ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR398 พัฒนาการของคัพภะปลาดุกลำพน (Clarias nieuhofii) โดยใช้เทคนิคเนื้อเยื่อวิทยา วันวิภา หนูมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR399 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 รติมา เทียนไชย คณะครุศาสตร์ 2557
RR401 ดนตรีรองแง็งชาวอูรักลาโว้ย บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สัญญา เผ่าพืชพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR405 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขต พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิมลวรรณ มีบุญ คณะครุศาสตร์ 2557
RR407 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการเพาะเลี้ยงนกเขาชวาเสียงในอำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา วาสนา ขวัญทองยิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR409 การพัฒนาระบบเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าโดยใช้แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ นิพนธ์ มณีโชติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR411 ศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในจังหวัดสงขลาและพัทลุง วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR413 การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการ พิเศษโดยใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง รักษิณา หยดย้อย คณะครุศาสตร์ 2557
RR415 ความรู้เรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของผู้พิการทางสายตา ในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา พรชัย พุทธรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR416 การสรางสรรคการแสดง ชุด รําซัดชาตรีรวมสมัย อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU