ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR322 การกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงน้ำกลุ่ม Ephemeroptera, Plecoptera และ Trichoptera (EPT) ในน้ำตกโตนแพรทอง จังหวัดพัทลุง คทาวุธ ไชยเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR323 ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ระดับชาติต่อร้านค้าปลีกสมัยใหม่ระดับท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เมือง จังหวัดสงขลา นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR327 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบนามธรรม ชุดจินตภาพจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR328 การศึกษาระดับความรู้ และทัศนคติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนะรัตน์ รัตนกูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR329 ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานประกอบการแก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กันต์ธมน สุขกระจ่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR332 ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสงขลา นัยนา ยีหมะ คณะครุศาสตร์ 2557
RR333 เครื่องปั้นดินเผาสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาประกอบไม้ยางพารา และเถาวัลย์ในจังหวัดสงขลา พีรพงษ์ พันธะศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR334 พฤติกรรมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียในจังหวัดสงขลา อังคณา ธรรมสัจการ คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR337 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มณีนุช รองพล คณะครุศาสตร์ 2557
RR338 การสร้างสรรค์ชุดการแสดงจากประวัติศาสตร์ : ประเพณีถวายดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง จรรย์สมร ผลบุญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR341 ผลกระทบของการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชว์ห่วย) ในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จาริณี แซ่ว่อง คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR342 พฤติกรรมภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณะครุศาสตร์ 2557
RR344 การศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนผ่านระบบ eDLTV ชุติมา จันทรจิตร คณะครุศาสตร์ 2557
RR345 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รุจิราพรรณ คงช่วย คณะครุศาสตร์ 2557
RR347 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมต่อการบูรณาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จุฑาพร บุญยัง สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 2557
RR348 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกกิจสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในจังหวัดสงขลา นุชษรา พึ่งวิริยะ คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR354 การพัฒนาชุดทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 รติมา เทียนไชย คณะครุศาสตร์ 2557
RR355 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด วุฒิชัย อินทร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR357 การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและจุลินทรีย์ของเห็บ ในจังหวัดสงขลาและสตูลของประเทศไทย วันวิภา หนูมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR359 การพัฒนาสูตรเคลือบจากเถ้าใยปาล์มน้ำมัน สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปนดินเผาชนิดสโตนแวร์ ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU