ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR268 ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์และเทคนิคการบรรจุต่อการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกงคั่ว น้ำพริกแกงเผ็ด และน้ำพริกแกงส้มปักษ์ใต้ อัจฉรา เพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR269 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นของครู ในกลุ่มประเทศอาเซียน” สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ็ญพักตร นภากุล คณะครุศาสตร์ 2557
RR271 การรับรู้และการตระหนักรู้ต่อคุณค่าในกระบวนการผลิตผ้าบาติกของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พีรวัส หนูเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR282 ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนภัทร เจิมขวัญ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557
RR294 การศึกษาภาวะสมาธิสั้นในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลาเขต 1 พัชรี จิ๋วพัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 2557
RR295 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ ศศิธร วิศพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR296 โครงการฟื้นฟูโนราโรงเรียนบ้านกะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทัศนียา คัญทะชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR297 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกงคั่วน้ำพริกแกงเผ็ด และน้ำพริกแกงส้มปักษ์ใต้ อัจฉรา เพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR298 การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กันต์ธมน สุขกระจ่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR302 การเชื่อมต่างวัสดุของอะลูมิเนียม SSM356 กับ SSM6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทาน ศุภชัย ชัยณรงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557
RR303 การศึกษาพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการฝึกการหายใจ สำหรับนักดนตรีประเภทเครื่องเป่า พัชรี สุวรรณธาดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR306 แบบจำลองคุณภาพน้ำทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีในอ่าวเมืองเก่าสงขลา ธิวาริ โอภิธากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2557
RR308 โครงการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อตรวจสอบปริมาณภาระบรรทุกคาร์บอนและไนโตรเจนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กมลนาวิน อินทนูจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR309 ปรากฏการณ์ความสำเร็จของการบริหารเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกพะยอม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2557
RR310 บทเพลงรองเง็ง : กรณีศึกษา นายเซ็ง อาบู วิชัย มีศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR311 โครงการ ความหลากหลายและความชุกชุมของมดในป่าเสม็ด คทาวุธ ไชยเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
RR312 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด สมสวัสดิ์ มาลาทอง คณะวิทยาการจัดการ 2557
RR313 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทำเฟอร์นิเจอร์จากต้นตาล กลุ่มโหนดทิ้ง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ธัชพล ภัทรจริยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
RR314 การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอการบังคับใช้กฎหมายการขุดดินและถมดิน : ศึกษากรณี เทศบาลเมืองคลองแห จังหวัดสงขลา ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557
RR315 แนวทางการพัฒนาด่านชายแดนสะเดา สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 2557
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU