ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR452 การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
RR456 สมบัติทางกลและโครงสร้างทางจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งเกรด 356 กับเกรด 7075 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบแพร่ผ่านเฟสของเหลว ชัยยุทธ มีงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
RR478 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องโดยใช้เทคโนโลยีการหมักร่วม เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2560
RR483 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2560
RR489 การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และจากพืชพลังงานโดยชุดตรวจวัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ LabVIEW ศรัณย์ ชูคดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
RR331 ผลการสอนแบบบูรณาการเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมโดยใช้เกมออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน อิสระ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559
RR378 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง บนอาหารเลี้ยงเชื้อและเทคนิค PCR-DGGE ปวีณา ดิกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR387 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากผักในครัวเรือน สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR390 กลไกการเชื่อมโดยการแพร่ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ระหว่าง เกรด 356 กับ 7075 ศุภชัย ชัยณรงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559
RR397 ผลของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์ เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR406 การปนเปื้อนของสารออร์แกโนทินชายฝั่งเมืองเก่าสงขลา ธิวาริ โอภิธากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR412 ฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระในสารสกัดจากผลจำปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR417 การสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาชารินทร์ แป้นสุข วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR419 การพัฒนาฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลจำปาดะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนจำปาดะ จังหวัดสตูล อำนาจ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR423 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงศัตรูพืช และแนวทางการจัดการระบบนิเวศวิศวกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา แปลงนาข้าวอัลฮัม ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล วนิดา เพ็ชร์ลมุล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR425 การเพิ่มการรอดชีวิตและกิจกรรมแมทาบอลิซึมของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISIR1465 โดยวิธีการห่อหุ้มร่วมกับว่านหอมแดง อัจฉรา เพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR432 การปนเปื้อนของสารออร์แกโนตินในอ่าวเมืองเก่าสงขลา ธิวาริ โอภิธากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR436 ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รักจังหวัดสงขลาเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐมีสาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อาชารินทร์ แป้นสุข วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR438 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากผักในครัวเรือน สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR442 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ธนภัทร เจิมขวัญ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU