ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR331 ผลการสอนแบบบูรณาการเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมโดยใช้เกมออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน อิสระ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559
RR378 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง บนอาหารเลี้ยงเชื้อและเทคนิค PCR-DGGE ปวีณา ดิกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR387 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากผักในครัวเรือน สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR390 กลไกการเชื่อมโดยการแพร่ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ระหว่าง เกรด 356 กับ 7075 ศุภชัย ชัยณรงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559
RR397 ผลของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์ เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR406 การปนเปื้อนของสารออร์แกโนทินชายฝั่งเมืองเก่าสงขลา ธิวาริ โอภิธากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR412 ฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระในสารสกัดจากผลจำปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR417 การสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาชารินทร์ แป้นสุข วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR419 การพัฒนาฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลจำปาดะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนจำปาดะ จังหวัดสตูล อำนาจ ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR423 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงศัตรูพืช และแนวทางการจัดการระบบนิเวศวิศวกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา แปลงนาข้าวอัลฮัม ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล วนิดา เพ็ชร์ลมุล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR425 การเพิ่มการรอดชีวิตและกิจกรรมแมทาบอลิซึมของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISIR1465 โดยวิธีการห่อหุ้มร่วมกับว่านหอมแดง อัจฉรา เพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR432 การปนเปื้อนของสารออร์แกโนตินในอ่าวเมืองเก่าสงขลา ธิวาริ โอภิธากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR436 ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รักจังหวัดสงขลาเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐมีสาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อาชารินทร์ แป้นสุข วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR438 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากผักในครัวเรือน สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR264 การรับรู้ภูมิทัศน์ของนักศึกษาและการประยุกต์ใช้เพื่อการท่องเที่ยว เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR266 ศึกษาการบริโภคอาหารฮาลาลและปัจจัยทางด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิม เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จิราภรณ์ ไวยาถาวร คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR272 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กุ้งแก้วสอริหย๊ะ ของผู้บริโภคในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สิริกันยา โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR274 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของ 232Th, 226Ra, 40K และ137Cs ในตัวอย่างทรายชายหาดจาก อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี มูรณี ดาโอะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR278 รายงานฉบับสุดท้าย : การติดตามงานและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงานของ 6 ชุดโครงการ (โครงการการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ) ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR283 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโน วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU