ข้อมูลการตีพิมพ์
(คลิกที่ชื่อบทความเพื่อดูข้อมูล)
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ นักวิจัย ตีพิมพ์ใน
2561 Physicochemical Properties and Sensory Characteristics of Traditional Fish Crackers-Palaw Keropok ขนิษฐา หมวดเอียด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2561 Utilization of Papaya Peel in Garlic and Pepper Marinated Powder ธิติมา พานิชย์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2561 Effect of Deveining Process on the Qualities of White Shrimp Gel ธิติมา พานิชย์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2561 ผลของการทดแทนอาหารสำเร็จรูปด้วยไข่น้ำสด ในการเลี้ยงปลาทอง ณัฐพล ราชูภิมนต์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 ผลของการทดแทนอาหารสำเร็จรูปด้วยไข่น้ำสด ในการเลี้ยงปลาทอง ศรันย์ รักษาพราหมณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 ประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลูและยาสลบทางการค้าในการสลบปลานิลแดง วิจิตรา ตุ้งซี่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 ประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลูและยาสลบทางการค้าในการสลบปลานิลแดง ณัฐพล ราชูภิมนต์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหวานรสทรงเครื่อง นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 การผลิตและการตลาดของการเลี้ยงนกกระทาในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา:บ่อเตี้ยฟาร์ม ปริยากร บุญส่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 คัพภะวิทยาของปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกลำพันกับปลาดุกเทศ (Clarias nieuhofii x Clarias gariepinus) ณิศา มาชู การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 แอบพลิเคชั่นระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์สำหรับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุฒิธร ตุกเตียน การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 แอบพลิเคชั่นระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์สำหรับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนภัทร เจิมขวัญ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไข่น้ำในสูตรอาหารเลี้ยงปลาทอง ศรันย์ รักษาพราหมณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไข่น้ำในสูตรอาหารเลี้ยงปลาทอง ณัฐพล ราชูภิมนต์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 ประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลูในการสลบปลานิล (Oreochromis niloticus) ณัฐพล ราชูภิมนต์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 ประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลูในการสลบปลานิล (Oreochromis niloticus) วิจิตรา ตุ้งซี่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 ฤทธิ์ของน้ำหมักชีวภาพจากสับปะรด มะเขือเทศ ผลยอ และผลไม้รวมในการยับยั้งการเจริญของเชื้อStaphylococcus aureus and Salmonella Typhimurium อัจฉรา เพิ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 การคัดเลือกชนิดข้าวเหนียวดำจากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหมาก ณฐมน เสมือนคิด การประชุมวิชาการระดับชาติ
2561 การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มงคล เทพรัตน์ วารสารวิชาการระดับชาติ
2561 การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ครวญ บัวคีรี วารสารวิชาการระดับชาติ

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU