ข้อมูลการตีพิมพ์
(คลิกที่ชื่อบทความเพื่อดูข้อมูล)
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ นักวิจัย ตีพิมพ์ใน
2560 ระบบส่งบทความวิชาการออนไลน์ : กรณีศึกษา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนภัทร เจิมขวัญ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ระบบส่งบทความวิชาการออนไลน์ : กรณีศึกษา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 Rheological and functional properties of wheat and green gram composite flours อิทธิพร แก้วเพ็ง วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 Dissimilar Welding by Friction Stir Welding of C3064 Brass with AA1100 Aluminum Alloy ชัยยุทธ มีงาม วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 ผลของยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกในดินทุ่งหว้า อมรรัตน์ ชุมทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบนโปรโตคอล 802.1x ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ สรายุทธ กูลเกื้อ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภัชชนก รัตนกรปรีดา การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี คริษฐ์สพล หนูพรหม วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี อมรรัตน์ ชุมทอง วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี ฝนทิพย์ ทองนุ้ย วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 อิทธิพลของความเร็วรอบและระยะกดอัดที่ส่งผลต่อการเชื่อมเสียดทาน ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 6061 ชัยยุทธ มีงาม วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 อิทธิพลของความเร็วรอบและระยะกดอัดที่ส่งผลต่อการเชื่อมเสียดทาน ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 6061 ศุภชัย ชัยณรงศ์ วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 Stress Analysis of Final Drive Pinion Shaft of Electric Shovel Through The Use of FEM ชัยยุทธ มีงาม วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนภัทร เจิมขวัญ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุฒิธร ตุกเตียน การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของสารซีโอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาอินทรีย์ คริษฐ์สพล หนูพรหม การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของสารซีโอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาอินทรีย์ ปริยากร บุญส่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของสารซีโอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาอินทรีย์ พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 Effect of Pre-gelatinized Flour on Cooking Qualities of Gluten-Free Pasta from Sangyod Rice ขนิษฐา หมวดเอียด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU