ข้อมูลการตีพิมพ์
(คลิกที่ชื่อบทความเพื่อดูข้อมูล)
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ นักวิจัย ตีพิมพ์ใน
2561 ฤทธิ์ของน้ำหมักชีวภาพจากสับปะรด มะเขือเทศ ผลยอ และผลไม้รวมในการยับยั้งการเจริญของเชื้อStaphylococcus aureus and Salmonella Typhimurium อัจฉรา เพิ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ระบบส่งบทความวิชาการออนไลน์ : กรณีศึกษา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนภัทร เจิมขวัญ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ระบบส่งบทความวิชาการออนไลน์ : กรณีศึกษา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคในข้าวของตะกอนที่แยกได้จากรากพาหมี (Linostoma pauciflorum Griff.) อมรรัตน์ ชุมทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคในข้าวของตะกอนที่แยกได้จากรากพาหมี (Linostoma pauciflorum Griff.) ทวีสิน นาวารัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การสร้างสรรค์ชุดการแสดงจากประวัติศาสตร์ : ประเพณีถวายดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง The dance creating form history of Pattani : Bunga Mas Ban Perak presenting Ceremony จรรย์สมร ผลบุญ วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 Rheological and functional properties of wheat and green gram composite flours อิทธิพร แก้วเพ็ง วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 Dissimilar Welding by Friction Stir Welding of C3064 Brass with AA1100 Aluminum Alloy ชัยยุทธ มีงาม วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 การยอมรับการส่งเสริมการสร้างตราสินค้าของชาวนา ในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปริยากร บุญส่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์หมักที่อายุการเก็บรักษา 4 เดือน ในจังหวัดสงขลา ทวีศักดิ์ ทองไฝ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การผลิตผักบุ้งจีนอินทรีย์โดยการใช้สารซีโอไลต์ คริษฐ์สพล หนูพรหม การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของตาข่ายพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ้งอินทรีย์ คริษฐ์สพล หนูพรหม การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 Effect of Soaking and Steaming Time on Qualities of Phatthalung Sungyod Parboiled Rice อิทธิพร แก้วเพ็ง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2560 Effect of Soaking and Steaming Time on Qualities of Phatthalung Sungyod Parboiled Rice สุรีพร วิจิตรโสภา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2560 ผลของยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกในดินทุ่งหว้า อมรรัตน์ ชุมทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบนโปรโตคอล 802.1x ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ สรายุทธ กูลเกื้อ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภัชชนก รัตนกรปรีดา การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี คริษฐ์สพล หนูพรหม วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี อมรรัตน์ ชุมทอง วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ วารสารวิชาการระดับชาติ

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU