ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนาย
ชื่อภาษาไทยจตุรภัทร จันทร์ทิตย์
ชื่อภาษาอังกฤษChaturaphat Chantith
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
หน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ / เศรษฐศาสตร์
ที่อยู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
อีเมลล์cchaturabhat@ymail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2557ผลกระทบของการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชว์ห่วย) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU