ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อดร.
ชื่อภาษาไทยเทพกร ณสงขลา
ชื่อภาษาอังกฤษ-
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ / อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่อยู่155/69 ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
อีเมลล์n_teppagorn@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2558การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรอบทะเลสาบสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2555อาหารไทยที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชื่นชอบงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2554การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสตูลโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ (สกอ.)
2553 การจัดการทรัพยากรเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืนงบประมาณแผ่นดิน(วช.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2560การพัฒนาแอปพลิเคชันในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะแต้วกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2559การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาชุมชนคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2555การถ่ายทอดแผนการตลาดในการพัฒนาธุรกิจพื้นบ้านของชุมชนฐานรากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
2554การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามรูปแบบซิปโมเดล กรณีศึกษา : ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลางบประมาณแผ่นดิน(วช.)

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU