ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อดร.
ชื่อภาษาไทยธิวาริ โอภิธากร
ชื่อภาษาอังกฤษ-
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ /
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อีเมลล์thiwari.op@skru.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำอุตสาหกรรม
แบบจำลองทางนิเวศวิทยา

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2561แบบจำลองการบำบัดไตรบิวทิลทินในระบบบึงประดิษฐ์.งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2561การสำรวจการปนเปื้อนสารทาเลตในของเล่นสำหรับเด็กงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2559การปนเปื้อนของสารออร์แกโนตินในอ่าวเมืองเก่าสงขลางบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2557แบบจำลองคุณภาพน้ำทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีในอ่าวเมืองเก่าสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2560มลพิษจากตะกอนเลนและแนวทางการจัดการตะกอนเลนจากฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่ง จังหวัดสตูลกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2558การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยใช้กลยุทธการหมักร่วมกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2555ศึกษาปัญหาทางการพูดของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2557 Tlarmful Effects of Tributyltin in Songkhla old - town bay the 3 annul psu phuket international
2557 Tlarmful Effects of Tributyltin in Songkhla old - town bay the 3 annul psu phuket international

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU