ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนาย
ชื่อภาษาไทยเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษKiattisak Panpong
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ /
ที่อยู่16 หมู่ 2 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
อีเมลล์panpong1@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
Technology fermentation, Anaerobic digestion, Wastewater treatment process and design, Alternative and renewable energy

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2560การใช้ประโยชน์จากลำต้นและทางของปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพโดยการระเบิดด้วยไอน้ำแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตไบโอเอทานอลและไบโอแก๊สในระดับอุตสาหกรรมต้นแบบงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2560การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องโดยใช้เทคโนโลยีการหมักร่วมงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2559ผลของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2558การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยใช้กลยุทธการหมักร่วมกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2558สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2558 การประเมินศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพน้ำเสียจากโรงงาน เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 5

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU