ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อดร.
ชื่อภาษาไทยอาชารินทร์ แป้นสุข
ชื่อภาษาอังกฤษMr. Archarin Pansuk
สัญชาติไทย
ตำแหน่ง อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ /
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
อีเมลล์acharin204@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559การสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2558การสื่อสารในกระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมภูมิปัญญาข้าวพื้นเมือง ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภาคใต้ ประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2550การสื่อสารในกระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมภูมิปัญญาข้าวพื้นเมือง ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภาคใต้ ประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญา พรรณไม้รักจังหวัดสงขลาเพื่อสนองพระราชดำริของามเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสัมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2559ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง มิติใหม่แห่งอนาคต: การบริหารจัดการและการตลาดสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้สสิริกิติ์พระบรมราชชินีในพระบามสมเด้จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557แบบจำลองคุณภาพน้ำทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีในอ่าวเมืองเก่าสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2554การพัฒนาการตลาดแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดสงขลาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU