ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อดร.
ชื่อภาษาไทยวนิดา เพ็ชร์ลมุล
ชื่อภาษาอังกฤษWanida Petlamul
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ /
ที่อยู่298 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
อีเมลล์wanipet@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
การกำจัดศัตรูพืชแบบชีววิธี
กรจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีชีวภาพและการใช้วัสดุเศษเหลือเพื่อการเกษตร

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงศัตรูพืช และแนวทางการจัดการระบบนิเวศวิศวกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา แปลงนาข้าวอัลฮัม ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2557การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนส ที่มีผลต่อการเลี้ยงเชื้อราฆ่าแมลงในวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรงบประมาณแผ่นดิน(วช.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559อิทธิพลของลักษณะของสถานการณ์ และจิตลักษณะเดิม ต่อจิตลักษณะตามสถานการณ์ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพญาบังสา ของชาวบ้านชุมชนพญาบังสา จังหวัดสตูลกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2560 The capability of Beauveria bassiana for cellulase enzyme production 7th International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
2558 ผลของซิงค์ซัลเฟต และคอปเปอร์ซัลเฟตต่อการเจริญ การสร้างสปอร์และการงอกของสปอร์ ของเชื้อราบิววาเรีย วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
2557 Medium optimization for production Beauveria bassiana BNBCRC spores from biohydrogen effluent of palm oil mill using taguchi design. International Journal of Bioscience Biochemistry and Bioinformatics
2557 Spore production of an entomopathogenic fungus Beauveria bassiana BNBCRC for biocontrol: response surface optimization of medium using decanter cake from palm oil mill. Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry
2557 การเพิ่มปริมาณเชื้อรา Beauveria bassianaโดยใช้กากตะกอนดีแคนเตอร์จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. รายงานการวิจัย: ลองแลงานวิจัยใน มอ.
2555 Utilization of decanter cake from palm oil mill as a potential raw material for antagonistic fungus Beauveria bassiana. International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology, Khon Kaen, Thailand.
2555 . Screening and optimization for spore production of Beauveria bassiana BNBCRC in decanter cake from palm oil mill. Commission on Higher Education Congress III University Staff Development Consortium (CHE – USDC Congress III). Royal Cliff Grand Hotel and Spa, Chonburi, Thailand.
2555 Oviposition preference of papaya fruit fly, Bactrocerapapayae Drew& Hancock (Diptera: Tephritidae) on some chili varieties. (6th IMT-GT), Malaysia,
2555 Evaluation of strains of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana against Spodoptera litura on the basis of their virulence, germination rate, spores production, radial growth and enzyme activity Mycobiology
2555 ความชอบในการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ Bactrocera papayae drew & Hancock (Diptera : Tephritidae) ในพริกบางสายพันธุ์. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
543 การประเมินความมีชีวิตรอดของเชื้อราบิวเวอเรีย ที่ผลิตได้จากกากตะกอนดีแคนเตอร์ และน้ำทิ้งหลังผลิตไฮโดรเจน ภายใต้การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
543 Application of Response Surface Methodology for Spore Production Optimization of Beauveria bassiana Using Biohydrogen Effluent-Based Medium from Palm Oil Mill. 53rd KU conference
543 Optimization of Shaking Speed and Aeration Rate for Spore Production of Beauveria bassiana BNBCRC from Biohydrogen Effluent of Palm Oil Mill. International Research Conference “Navigating ASEAN in a Changing World. Ramkhamhaeng University.

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU