ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อดร.
ชื่อภาษาไทยปวีณา ดิกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ-
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
ที่อยู่106 ม.3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อีเมลล์paweena_aom@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2560การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อและเทคนิค PCR-DGGEงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2559การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อและเทคนิค PCR-DGGEงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2557การคัดเลือกและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและผลิตสารอิมัลซิไฟด์เออร์ชีวภาพจากเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2558 Production and charaterization of biosurfactant produced by Ochrobacterum anthropi 2/3 using durin seed powder as a novel substrate the 16 TSAE National Conference and the TsAE internationnal Conference
2557 Diversity of exopolysaccharide producing - bacteria from mangrove sediment in south of thailand TSB international forum 2013
2557 lsolation and screening of exopolysaccharide producing bacteria from mangrove sediment by using palm oilmill effunent as a subdtrate tsb international Forum 2013
2556 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเอทานนอลจากน้ำตาลโตนดสด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU