ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อดร.
ชื่อภาษาไทยอิสระ ทองสามสี
ชื่อภาษาอังกฤษIsara Tongsamsi
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพัฒนาชุมชน
ที่อยู่14 ถนนสำนักแต้ว ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
อีเมลล์isara8391@gmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559ผลการสอนแบบบูรณาการเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมโดยใช้เกมออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนงบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
2558การใช้โมเดลสมการโครงสร้างและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2558ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออบแบบวิจัย สำหรับนักศึกษาในรายวิชา 2533406 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาชุมชนงบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
2556พฤติกรรมการประพฤติตัวไม่เหมาะสมทางวิชาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU