ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนางสาว
ชื่อภาษาไทยอรสา แนมใส
ชื่อภาษาอังกฤษAurasa Namesai
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ที่อยู่67 ม.6 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรี
อีเมลล์n_aurasa@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2558งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และเจตคติ กับพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2556พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2558ปัจจัยจูงใจในการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลางบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
2558EQ กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557การประยุกต์ใช้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนใยแก้วเพื่อใช้ในการทำความสะอาดน้ำดื่มงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2557ศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในการทำงานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้วยวิธีการประเมินผลทางการยศาสตร์ : กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2556ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลางบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU