ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนาย
ชื่อภาษาไทยศุภชัย ชัยณรงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษSuppachai Chainarong
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / วิศวกรรมและการจัดการ
ที่อยู่733 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อีเมลล์c_suppachai@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559การเชื่อมเสียดทานแบบจุดของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2559กลไกการเชื่อมโดยการแพร่ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ระหว่าง เกรด 356 กับ 7075กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2558การเชื่อมอะลูมิเนียมต่างชนิดโดยกรรมวิธีเชื่อมแบบแพร่งบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
2558อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่ออะลูมิเนียม Al-Zn ด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบจุดกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557การเชื่อมแบบเฟสของเหลวของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมโดยการแพร่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557ศึกษาขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนงบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
2557การเชื่อมต่างวัสดุของอะลูมิเนียม SSM 356 กับ SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2556ศึกษาความเป็นไปได้การเชื่อมเสียดทานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งด้วยเครื่องกลึงแบบอัตโนมัติกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2555อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อความขรุขระของการกลึงปาดผิวเหล็ก AISI 1045 ด้วยเครื่องกลึง อัตโนมัติ งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2550ศึกษาความเป็นไปได้การเชื่อมเสียดทานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งด้วยเครื่องแบบอัตโนมัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2558การเชื่อมเสียดทานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2558การเชื่อมเสียดทานแบบจุดอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557การเชื่อมเสียดทานของอะคริลิคโดยใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2560 อิทธิพลของความเร็วรอบและระยะกดอัดที่ส่งผลต่อการเชื่อมเสียดทาน ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 6061 Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal
2560 Friction Welding of Semi-Solid Metal 7075 Aluminum Alloy Materials Today: Proceedings
2560 Rotary Friction Welding of Dissimilar Joints between SSM356 and SSM6061 Aluminium Alloys Produced by GISS ENGINEERING JOURNAL
2559 Influence of stress to mechanical failure of long tail shaft in the power transmission system on local fishing boat S NRU J ou r na l of S ci e n ce a n d T e ch n ol og y
2558 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการกลึงปาดผิว โดยใช้วิธีออกแบบการทดลอง ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558 Effect of Friction Welding on Tensile Strength of Polymethyl Effect of Friction Welding on Tensile Strength of Polymethyl Methacrylate (PMMA) by Computerized Numerical Control Machine วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 Effect of Friction Welding on Tensile Strength of Polymethyl Methacrylate (PMMA) by Computerized Numerical Control Machine วารสารวิจัย มข
2557 Friction Stir Processing of SSM356 Aluminium Alloy Procedia Engineering
2557 Friction Welding of SSM356 with SSM7075 Aluminium Alloys Australian Journal of Basic and Applied Sciences
2557 Microstructure and Hardness of Friction Welded SSM 356 Aluminium Alloy Advanced Materials Research
2556 การเชื่อมเสียดทานของอะคริลิค โดยใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ การประชุมวิชาการข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU