ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อผศ.ดร.
ชื่อภาษาไทยจารุวรรณ คำแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ-
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / เคมีและเคมีประยุกต์
ที่อยู่160/49 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
อีเมลล์csuitcharit@gmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งต้นสาคูเป็นตัวดูดซับสำหรับกำจัดไอออนตะกั่วจากสารละลายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2556การลดความปนเปื้อนของตะกั่ว และสารหนูในสาหร่ายผมนาง โดยการชะแบบกะ เพื่อพัฒนาคุณภาพยำสาหร่ายเกาะยอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2553การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารหนูและการวิเคราะห์สารหนูแบบง่ายที่ปนเปื้อนในกุ้งแห้งโครงการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2556 Retention behaviour of B - carotene at diffent temperatures under binary mobile phases for isocratic elution in reversed -phase liquid chromatography the 39 congress on science and Technology of thailand (STT39)

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU