ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อผศ.ดร.
ชื่อภาษาไทยอำนาจ ทองขาว
ชื่อภาษาอังกฤษAumnat Tongkaw
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์
ที่อยู่183 ม.3 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
อีเมลล์aum1967@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559การพัฒนาฐานข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลจำปาดะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนจำปาดะความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
2555ระบบห้องเรียนเสมือนสำหรับนักเรียนพิการทางสายตาระดับอุดมศึกษาไทยงบประมาณแผ่นดิน(วช.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2559 การวัดประสิทธิภาพการพยากรณ์เพื่อรองรับการโจมตี Directory Attack บนเว็บโฮสติ้ง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5: 2558
2559 การบริหารจัดการเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี VLAN กรณีศึกษา บ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
2559 การออกแบบเครือข่ายไร้สายที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้สูงในสถานศึกษา กรณีศึกษา “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET)
2558 การเปรียบเทยบประสิทธิภาพฐานข้อมูล MySQL และ MariaDB ด้วยภาระงาน OLTP A Comparison of Database Performance of MySQL and MariaDB with OLTP Workload การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้ และดิจิตอล ครั้งที่ 1

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU