ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนาย
ชื่อภาษาไทยธนภัทร เจิมขวัญ
ชื่อภาษาอังกฤษThanapat Jermkwun
สัญชาติไทย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา /
ที่อยู่66 ถ.ทุ่งรี ซ.1/1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90102
อีเมลล์thanapatjermkwun@gmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
Web Design
Web Programming and Web Database
Crowdsourcing

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2560ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : กรณีศึกษา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2559แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านการตีพิมพ์บทความวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2559การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2558ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของบุคลากรสาย สนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2558แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2561 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
2561 แอบพลิเคชั่นระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์สำหรับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
2560 ระบบส่งบทความวิชาการออนไลน์ : กรณีศึกษา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
2559 แอนดรอยด์แอปพลิเคชันสำหรับสืบค้นงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6
2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26
2558 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11
2558 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
2557 Information systems for quality assurance: Institute of Research and Development Songkhla Rajabhat University การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24
2556 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU