ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนาย
ชื่อภาษาไทยวีรชัย มัฎฐารักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษWeerachai Madtharak
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ที่อยู่160/75 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
อีเมลล์we_rak@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2557ศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในการทำงานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้วยวิธีการประเมินผลทางการยศาสตร์ : กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2553การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรอบรูป (OTOP) โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD:Quality Function Deployment) : กรณีศึกษา หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2552การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ : กรณีศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2557การประยุกต์ใช้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนใยแก้วเพื่อใช้ในการทำความสะอาดน้ำดื่มงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2556ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลางบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
2555การออกแบบการพัฒนาเครื่องคัดแยกถั่วงอก : กรณีศึกษากลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านฝาละมี ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2556 การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการหั่นส้มแขก การประชุมราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
2556 การประเมินผลการออกแบบและการสร้างเครื่องรีดกระจูดด้วยวิธีการทางกยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการตรวจประกัน ปี 2556 คะแนน 0.5

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU