ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนาง
ชื่อภาษาไทยมะลิ ประดิษฐแสง
ชื่อภาษาอังกฤษ-
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะครุศาสตร์ / จิตวิทยาและการแนะแนว
ที่อยู่94 ม.1 ซอยหมู่บ้านนครินทร์ธานี ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อีเมลล์noomom@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมของอาจารย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2553การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และเชาวน์อารมณ์กับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลางบประมาณแผ่นดิน(วช.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU