ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อดร.
ชื่อภาษาไทยอัจฉรา เพิ่ม
ชื่อภาษาอังกฤษAtchara Phoem
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
ที่อยู่สงขลา
อีเมลล์aphoem@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559การเพิ่มการรอดชีวิตและกิจกรรมแมทาบอลิซึมของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISIR1465 โดยวิธีการห่อหุ้มร่วมกับว่านหอมแดงกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์และเทคนิคการบรรจุต่อการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกงคั่ว น้ำพริกแกงเผ็ด และน้ำพริกแกงส้มปักษ์ใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2559 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกของส้มโอ มะกรูด และลูกยอต่อจุลินทรีย์บริเวณกระจกและเครื่องสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 29มกราคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2558 ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพและสารสกัดหยาบจากใบน้อยหน่าในการกำจัดปลวกใต้ดิน ราชภัฎวิจัยครั้งที่ 3 สหวิทยาการ งานวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ก้าวไกลสู่อาเซียน
2558 ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในการควบคุมหนอนใยผัก ลุ่มนำทะเลสาบสงขลา ครั้งที 2 บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย 2557 มอ.วิชาการนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม
2558 Applications of microencapsulated Bifidobacterium longum with Eleutherine americana in fresh milk tofu and pineapple juice Nutrients
2558 Preparation of Eleutherine americana-alginate complex microcapsules and application in Bifidobacterium longum Nutrients
2558 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกงคั่วน้ำพริกแกงเผ็ด และน้ำพริกแกงส้มปักษ์ใต้ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 5 23 มกราคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2556 Eleutherine americana as a growth promotor for infant intestinal microbiota Anaerobe
2555 Growth stimulation/inhibition effect of medicinal plants on human intestinal microbiota Food Science and Biotechnology
2548 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับมนุษย์จากอาหารหมักของไทย วารสารสงขลานครินทร์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU