ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อดร.
ชื่อภาษาไทยอัจฉรา เพิ่ม
ชื่อภาษาอังกฤษAtchara Phoem
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
ที่อยู่สงขลา
อีเมลล์aphoem@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559การเพิ่มการรอดชีวิตและกิจกรรมแมทาบอลิซึมของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISIR1465 โดยวิธีการห่อหุ้มร่วมกับว่านหอมแดงกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์และเทคนิคการบรรจุต่อการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกงคั่ว น้ำพริกแกงเผ็ด และน้ำพริกแกงส้มปักษ์ใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2561 ฤทธิ์ของน้ำหมักชีวภาพจากสับปะรด มะเขือเทศ ผลยอ และผลไม้รวมในการยับยั้งการเจริญของเชื้อStaphylococcus aureus and Salmonella Typhimurium การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยประกอบการในศตวรรษที่ 21 :การพัฒนาการศึกษาด้านผู้ประกอบการและวิจัยเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
2560 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักพื้นบ้านและอุจจาระของคนสูงอายุที่มีสุขภาพดี การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครั้งที่ 9 "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"
2559 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกของส้มโอ มะกรูด และลูกยอต่อจุลินทรีย์บริเวณกระจกและเครื่องสุขภัณฑ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย "สังคมผู้สูงอายุ"
2558 Applications of microencapsulated Bifidobacterium longum with Eleutherine americana in fresh milk tofu and pineapple juice Nutrients
2558 Preparation of Eleutherine americana-alginate complex microcapsules and application in Bifidobacterium longum Nutrients
2558 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกงคั่วน้ำพริกแกงเผ็ด และน้ำพริกแกงส้มปักษ์ใต้ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 5 Social concern:engaging minds for a sustainable future
2556 Eleutherine americana as a growth promotor for infant intestinal microbiota Anaerobe
2555 Growth stimulation/inhibition effect of medicinal plants on human intestinal microbiota Food Science and Biotechnology
2548 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับมนุษย์จากอาหารหมักของไทย วารสารสงขลานครินทร์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU