ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อผศ.ดร.
ชื่อภาษาไทยวีระชัย แสงฉาย
ชื่อภาษาอังกฤษWeerachai Sangchay
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์พนังงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ที่อยู่48 ม.6 ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
อีเมลล์weerachai.sang@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
Nanomaterials

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2560การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2559การพัฒนาไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนถ่านกัมมันต์เพื่อบำบัดน้ำและยับยั้งแบคทีเรียงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2559การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงินเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2559การปรับปรุงสมบัติโฟโตแคตะไลติกภายใต้แสงวิสิเบิลของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2558การสังเคราะห์และปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโนกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557การประยุกต์ใช้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนใยแก้วเพื่อใช้ในการทำความสะอาดน้ำดื่มงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2555การสังเคราะห์การเคลือบผิว TiO2 /SnO2 ระดับนาโนงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2554การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนกระจกเพื่อฆ่าเชื้อโรคงบประมาณแผ่นดิน(วช.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2557ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานของประกอบการแก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557การศึกษาระดับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2557การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากตู้เลี้ยงปลาน้ำจืดงบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2556การประยุกต์ใช้เตาไมโครเวฟในการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2556ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลางบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2558 สมบัติโฟโตแคตะของฟิลมบางไททาเนียมไดออกไซด์โด๊ปเหล็กเคลือบยนใยแก้วตีพิมพ์ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8
2557 Fe doped TiO2 thin films coated on glass fiber to inhibit bacterial of E. coli preparation by sol-gel method Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
2557 Contact angle of TiO2/SnO2 thin films coated on glass substrate Walailak Journal of Science and Technology
2557 Photocatalytic and antibacterial of E.coli properties of TiO2 powder doped with Fe Naresuan University Engineering Journal
2557 Photocatalytic and antibacterial of E.coli properties of Fe-doped TiO2 thin films UBU Engineering Journal
2557 Self-cleaning and photocatalytic properties of TiO2/SnO2 thin films Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal
2557 photocatalytic Antibacterial and Self - cleaning Properties of Tio2 and Ag Doped Tio2 thin films Using sol -gel Method RMUTP Research journal Special
2557 Effect of calcinations temperature on microstructures, photocatalytic activity and self-cleaning property of TiO2 and SnO2/TiO2 thin films prepared by sol-gel dip coating process SPIE Proceedings, 9234, 923404-9
2557 Self - cleaning Properties of Sio2 doped Tio2 thin films Australian Journal of Basic and Applied Sciences ผ่านการตรวจประกัน ปี 56 คะแนน 0.75
2556 Photocatalytic and antibacterial Actvity of Ag -doped Tio2 Nanoparticles KKu Research journal
2556 Phase Transformations and Photocatalytic Activity of Tio2 Powders perpartion Via Microwave Assisted sol -grt Method advanced materials research
2556 Effect of Sno2 addition into2 thin films on photocatalytic activity and hydrophilic property Advanced Materials Research ผ่านการตรวจประกัน ปี2556 ค ะแนน 1 คะแนน
2556 Phase transformations and photocatalytic activity of TiO2 powders preparation via microwave-assisted sol-gel method Advanced Materials Research
2556 Photocatalytic activity under UV of TiO2 powders compared with commercial P25 Advanced Materials Research
2556 Effect of calcinations temperature on the structural and photocatalytic activity of TiO2 powders prepared by sol-gel method Advanced Materials Research, 626, .
2555 Effect of Ag doped on phase transformation, morphology and photocatalytic activity of TiO2 powders International Journal of Engineering Research and Applications
543 การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในการสังเคราะห์ผงไททาเนียมไดออกไซด์เจือเงินเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย กรประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีการวิจัย ครั้งที 13 14 -15 ธ.ค. 2560 หน้า 101- 109
543 การยับยั้งเชื้อ Fusarium moniliforme ของฟล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเคลือบบนพลาสติกด้วยกระบวนการเตรียมแบบโซล - เจลที่ใช้ไมโครเวฟ การประชุมวิชาการประจำปี 2550มหาวิทยาลัยแม่โจ้
543 สมบัติการยับยั้ง E.coli ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์เจือเงินเคลือบบนพลาสติก การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3
543 สมบัติโฟโตแคตะไลติกภายใต้แสงวิสิเบิลขิงอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซัลเฟอร์ระดับนาโน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคล 8-9 ส.ค. 2560
543 การยับยั้ง Escherichia coli ของไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซัลเฟอร์ภายใต้แสงวิสิเบิล การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดศึกษาทั้วประเทศ ครั้งที่ 12

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU