ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนาย
ชื่อภาษาไทยสุภาพ ยางทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ-
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณิตศาสตร์และสถิติ
ที่อยู่กรุงเทพมหานคร
อีเมลล์yangthong@hotmail.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2557วิทยาศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและชุมชนในการศึกษาและพัฒนาเครื่องสีข้าวแบบท้องถิ่นเพื่อผลิตข้าวกล้องโดยใช้การผสมประสานกับเครื่องกลไฟฟ้างบประมาณแผ่นดิน(วช.)
2554วิทยาศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและชุมชนในการศึกษากระบวนการทำข้าวซ้อมมือโดยอาศัยสมบัติเชิงฟิสิกส์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU