ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อผศ.
ชื่อภาษาไทยเชาวนีพร ชีพประสพ
ชื่อภาษาอังกฤษ-
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / เคมีและเคมีประยุกต์
ที่อยู่160/88 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
อีเมลล์auoror123@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2559การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบางประการของจำปาดะความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
2559ปัจจัยขององค์ประกอบในอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างจาก Bacillus cereus PS53 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2558องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัด พัทลุงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2557การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างจากบ่อน้ำร้อนกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2553การวิเคราะห์ปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธุ์พื้นเมืองบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา งบประมาณแผ่นดิน(วช.)

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU