ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อผศ.
ชื่อภาษาไทยพิกุล สมจิตต์
ชื่อภาษาอังกฤษPIKUL SOMJIT
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์
ที่อยู่160/69 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
อีเมลล์p_somjitt@yahoo.com

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2555การวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปี 2555กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2559 การจำแนกกิจกรรม Facebook โดยใช้ข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET)
2554 การศึกษาภูมิหลัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของ ม.ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2551 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU