ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อนาย
ชื่อภาษาไทยเสรี ชะนะ
ชื่อภาษาอังกฤษSeree Chanah
สัญชาติไทย
ตำแหน่งอาจารย์
หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์
ที่อยู่26 ม.4 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
อีเมลล์seree.ch@skru.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สนใจ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน โดยใช้่ Google Apps For Educationงบวิจัยคณะ (เงินบำรุงการศึกษา)
2558แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับครู โดยการนำ Google Apps For Education มาใช้ กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดสงขลากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2555การวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปี 2555กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งทุน

ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์ชื่อบทความแหล่งตีพิมพ์
2558 พฤติกรรมการใช้ระบบห้องเรียนเสมือนด้วยอุปกรณ์เคลือนทีส่วนตัว กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 7
2558 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในมหาวิทยาลัยด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015)
2554 การศึกษาภูมิหลัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของ ม.ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2551 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU