ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และเจตคติ กับพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The Relationship between Knowledge and Attitude in Computer usage Toward Preventive Health Behavior of Students in Songkhla Rajabhat University

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการอรสา แนมใส
ผู้ร่วมวิจัยพิเชษฐ์ จันทวี
ผู้ร่วมวิจัยกันต์ธมน สุขกระจ่าง

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 60,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ ความรู้, เจตคติ, พฤติกรรมการป้องกัน
บทคัดย่อ           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ จำนวน 1,005 คน ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลจากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง/พอใช้ นักศึกษามีระดับเจตคติในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก นักศึกษามีระดับพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยมาก และระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 57 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU