ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงินเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผัก
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Development of TiO2 Doped Ag Coating Material for Prolonging Fresh Vegetables

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการวีระชัย แสงฉาย

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาการวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 60,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงิน, กระบวนการโซล-เจลทีใช้ไมโครเวฟ, การยับยั้งเชื้อ, ยืดอายุการเก็บรักษาผัก
บทคัดย่อ           โครงงานวิจัยนี้ เป็นการเตรียมสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงิน (0, 1, 3 และ 5เปอร์เซ็นต์โมล) เคลือบบนพลาสติกด้วยการโซล-เจลที่ใช้ไมโครเวฟ แล้วศึกษาโครงสร้างต่าง ๆ ด้วยเทคนิค XRD, SEM, EDX และ AFM และศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกด้วยการย่อยสารละลายเมทิลีนบลู พร้อมทั้งศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ E.coli และ Fusarium moniliformeภายใต้แสงยูวี ณ เวลาต่าง ๆ ผลการทดลองพบว่า การเจือเงินลงไปในไทเทเนียมไดออกไซด์มีผลต่อโครงสร้างละผลึก ขนาดผลึกของอะนาเทส ความขรุขระของผิว ปฎิกิริยาโฟโตแคตะไลติก และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E.coli และ Fusarium moniliformeโดยสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงินเคลือบบนพลาสติกด้วยกระบวนการโซล-เจลที่ใช้ไมโครเวฟ ที่ปริมาณเงิน เท่ากับ 5เปอร์เซ็นต์โมล จะมีโครงสร้างผลึกแบบอะนาเทสที่มีขนาดผลึกอะนาเทสเล็กที่สุด และมีความขรุขระของผิวที่สูงที่สุด และแสดงประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก และแสดงประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E.coli และ Fusarium moniliformeที่ดีที่สุด อีกทั้งเมื่อนำไปทดสอบการยืออายุการเก็บรักษามะเขือเทศ พบว่าสามารถยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศได้นานมากขึ้น
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 98 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU