ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย องค์ประกอบทางเคมีของจำปาดะอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Chemical Composition of Chempedak (Artocarpus champeden) in Khuan Don District, Satun Province

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการเชาวนีพร ชีพประสพ

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
สาขาการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 25,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ องค์ประกอบทางเคมี, จำปาดะ
บทคัดย่อ           การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วยปริมาณความชื้น เถ้า ลิปิด โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต ในเนื้อและเมล็ดของจำปาดะสุกสองสายพันธุ์ (พื้นเมืองและน้ำดอกไม้) อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน AOACพบว่าทั้งเนื้อและเมล็ดของจำปาดะทั้งสองสายพันธุ์มีองค์ประกอบทางเคมีที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นปริมาณคาร์โบไฮเดรตในเนื้อสูงกว่าในเมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดมากกว่าในเนื้อ โดยในเนื้อของจำปาดะทั้งสองสายพันธุ์ มีปริมาณความชื้น เถ้า ลิปิด โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต เฉลี่ย 45.06±0.27, 2.56±0.03,2.80±0.08,4.81±0.07และ 52.17±0.31 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในขณะที่ในเมล็ดของจำปาดะทั้งสองสายพันธุ์มีปริมาณความชื้น เถ้า ลิปิด โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต เฉลี่ย 32.88±0.52, 3.13±0.04, 1.33±0.06, 12.59±0.06 และ 37.62±0.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 102 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU