ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Development of Information System for Management : Research and Innovation for Transfer Technology to Rural Community Project

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการธนภัทร เจิมขวัญ
ผู้ร่วมวิจัยฐากูร ชูจร
ผู้ร่วมวิจัยจำเนียน สืบแสง
ผู้ร่วมวิจัยกนกวรรณ เซ่งเข็ม
ผู้ร่วมวิจัยสมชาย สัมปชาโน
ผู้ร่วมวิจัยณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ
ผู้ร่วมวิจัยมาริษา เอกมณี
ผู้ร่วมวิจัยธันวลี สุขยิ่ง

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 28,335 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ ระบบสารสนเทศ, บริหารจัดการงานวิจัย, ระบบฐานข้อมูล
บทคัดย่อ           การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานในการบริหารจัดการงานวิจัยผ่านระบบได้ รูปแบบที่ใช้การพัฒนา คือ ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ โปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
          ในขั้นตอนการประเมินผลระบบที่พัฒนา มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน และครั้งที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จํานวน 12 ท่าน ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (Mean=4.50) จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี (Mean=4.18) จากการประเมินจึงสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการงานวิจัยได้
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 127 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU