ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รักจังหวัดสงขลาเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐมีสาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Trends of Communication for preserving the wisdom of crown flower plants in Songkhla Province, the initiative project of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Rathasima Kunakorn Piyachart Siam Boromrachakumaree

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการอาชารินทร์ แป้นสุข
ผู้ร่วมวิจัยนันทยา ศรีวารินทร์
ผู้ร่วมวิจัยมุจลินทร์ ผลกล้า

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 60,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ คำสำคัญ : การสื่อสาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี, พรรณไม้รัก
บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาพรรณไม้รัก(ต้นรัก)ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์พรรณไม้รัก(ต้นรัก)จังหวัดสงขลาในอนาคตสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

       การวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ระหว่าง การวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อศึกษาภูมิปัญญาพรรณไม้รัก(ต้นรัก)ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 300 คน และการวิจัยเทคนิคเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างคือผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาของในจังหวัดสงขลา จำนวน 17 คน ผลการวิจัยดังนี้

       1) การวิจัยเชิงสำรวจ พบว่า พื้นที่ที่มีการปลูกพรรณไม้รัก(ต้นรัก)เป็นพื้นที่รอบบ้านตามรั้ว ที่ดินว่างเปล่าหรือพื้นที่อเนกประสงค์ของบ้านที่พักอาศัยและบริเวณริมถนนที่เป็นส่วนบุคคล และอำเภอเมืองสงขลาฝั่งทะเลชลาทัศน์เป็นแหล่งการปลูกพรรณไม้รัก(ต้นรัก)ที่สำคัญ ชนิดของดอกรักเป็นลักษณะของสีขาวและสีม่วงใช้ประโยชน์ของพรรณไม้รักด้านพิธีกรรมด้านศาสนาพุทธ เป็นลักษณะของการสืบทอดจากรุ่นปู่ รุ่นย่า รุ่นตา รุ่นยาย และรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นการสืบทอดในครอบครัวเรือนเท่านั้น และมีความต้องการให้มีการอนุรักษ์ พรรณไม้รัก(ต้นรัก)เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสงขลาในบริบทของพื้นที่พหุวัฒนธรรมและ เป็นสวนนันทนาการในพื้นที่ชายทะเลที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ

       2) การวิจัยเทคนิคเดลฟาย พบว่า ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์พรรณไม้รัก(ต้นรัก) จังหวัดสงขลาในอนาคตสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

              1.พรรณไม้รัก(ต้นรัก)ควรได้รับการอนุรักษ์ด้านฐานะที่เป็นของมงคลของจังหวัดสงขลา

              2.จัดแปลงเกษตรตัวอย่างแสดง แปลงทดลอง การอนุรักษ์พรรณไม้รัก(ต้นรัก)

              3.คัดเลือกคนที่เหมาะสมมาเรียนรู้พรรณไม้รักด้วยการถ่ายทอดอย่างน้อยอำเภอละ 1 แปลง เพื่อสนองพระราชดำริฯที่ต้องการให้พรรณไม้รัก(ต้นรัก)คงอยู่

              4.สร้างความเข้าใจเกี่ยวการอนุรักษ์และการส่งเสริมการตลาด

              5.คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย รวมทั้งขยายผลให้คนที่สนใจ

              6.สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักธรณีวิทยา นักสัณฐานวิทยา นักชีววิทยา

              7.ทำให้ชุมชนเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมและประณีตศิลป์จากพรรณไม้รัก(ต้นรัก)

              8.ทำให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมและประณีตศิลป์จากพรรณไม้รัก(ต้นรัก) โดยการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสา และมีการส่งต่อการทำงานของกลุ่มแบบรุ่นต่อรุ่น

              9.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พรรณไม้รัก(ต้นรัก)ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร ทั้งด้านการปลูก การแปลงเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และการจัดจำหน่าย

              10.ส่งเสริมการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ทำให้มีการซื้อขายพรรณไม้รัก(ต้นรัก)มากขึ้น

              11.การจัดทำข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวพรรณไม้รักในรูปแบบต่างๆที่ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย เช่น สิ่งพิมพ์ CD สื่ออิเล็กทรอนิคส์ Website Page Social media เป็นต้น

              12.ส่งเสริมพรรณไม้รัก(ต้นรัก)ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

              13.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาให้เข้มแข็ง

              14.ด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะส่งผลให้มีความเป็นไปได้และได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์พรรณไม้รักตามพระราชดำริ

Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 104 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU