ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเพิ่มการรอดชีวิตและกิจกรรมแมทาบอลิซึมของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISIR1465 โดยวิธีการห่อหุ้มร่วมกับว่านหอมแดง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Survival and metabolic activity enhancements of Lactobacillus plantarum TISTR1465 by co-encapsulation with Eleutherine americana

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการอัจฉรา เพิ่ม

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 60,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ วานหอมแดง Lactobacillus plantarum, การหอหุม, โปรไบโอติก, โยเกิรต
บทคัดย่อ        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรอดชีวิตและกิจกรรมแมทาบอลิซึมของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR1465 ที่ถูกหอหุมดวยสารโอลิโกแซคคาไรดที่สกัดจากวานหอมแดง เปรียบเทียบกับเชื้ออิสระ ที่เก็บรักษาไวในสารละลายเพปโตนและโยเกิรตแบบแชเย็นที่อุณหภูมิ4 ๐ C เปนเวลา 0, 2 และ 4 สัปดาห และการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบชิมโยเกิรตที่บรรจุ และไมบรรจุเม็ดบีด เมื่อผานการทดสอบในสภาวะจําลองของกรดในกระเพาะอาหาร และเกลือน้ําดีใน ลําไสเล็กแบบตอเนื่องและการแชเย็น พบวาเชื้อที่ถูกหอหุมมีการรอดชีวิตที่สูงกวาเชื้ออิสระที่เวลา 0 2 และ 4 สัปดาห โดยเชื้อที่ถูกหอหุมดวยสารโอลิโกแซคคาไรดที่สกัดจากวานหอมแดงจะมีการรอดชีวิตสูง ที่สุดในสัปดาหที่ 4 มีคามากกวา 107 cfu/g แตเชื้ออิสระไมสามารถรอดชีวิตได เชื้อที่ถูกหอหุมที่เก็บไวใน สารละลายเพปโตนจะมีการรอดชีวิตที่ดีกวาเชื้อที่เก็บไวในโยเกิรต เชื้อที่ถูกหอหุมจะมีการสรางกรด แลคติกในปริมาณนอยเมื่อเทียบกับเชื้ออิสระ เชื้อที่ถูกหอหุมมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC25923 ไดดีกวาเชื้อ Salmonella Typhimurium ATCC13311 โดยที่เชื้อที่ถูกหอหุมมีโซนการยับยั้งเชื้อกอโรคอาหารเปนพิษที่ดีกวาเชื้ออิสระ คะแนนความชอบรวมตอ โยเกิรตที่บรรจุเม็ดบีดจะอยูในชวง 7.29-7.47 (ชอบปานกลาง) และคะแนนความชอบรวมมีความ แตกตางกันระหวางโยเกิรตที่บรรจุและไมบรรจุเม็ดบีดในสัปดาหที่ 4 จากงานวิจัยแสดงใหเห็นวาการ หอหุมเชื้อ L.plantarum TISTR1465 ดวยสารโอลิโกแซคคาไรดที่สกัดจากวานหอมแดงสามารถเพิ่ม คุณสมบัติที่ดีของเม็ดบีดทั้งที่เก็บในสารละลายเพปโตนและโยเกิรต
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 116 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU