ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงศัตรูพืช และแนวทางการจัดการระบบนิเวศวิศวกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา แปลงนาข้าวอัลฮัม ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Biodiversity of Insect Pests and Engineering Ecological System Approach Using Community Based-Participatory Action Research Case study: Alham Rice Farm, Kuanpor Sub District, Satun Province

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการวนิดา เพ็ชร์ลมุล
ผู้ร่วมวิจัยกันตภณ มะหาหมัด
ผู้ร่วมวิจัยนราวดี บัวขวัญ
ผู้ร่วมวิจัยมัทนาวดี หัทยานนท์

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 200,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ แมลงศัตรูพืช, ระบบนิเวศ, การมีส่วนร่วมของชุมชน
บทคัดย่อ
          The primary objective of this study is to improve the potential production of the Alhamdulillah rice (Oryza sativa) at Payabangsa community in Satun Province using the ecological engineering system. As a consequence, the practice is expected to create a beautiful scenery for agro-tourism. Alhamdulillah rice is native to Satun where traditional rice farming is intense. This rice was defined as grateful to GOD for giving rice products to farmers and it has been promoted to conserve by Thai government agency. Since farmers still lack necessary knowledge and method to increase the yield of this rice variety, SWOT analysis was employed to formulate the strategies for promoting this native rice cultivation. This study will be conducted by qualitative approach, literature review, in-depth interview and focus group. The results will be used for the formulation of the strategic plan for a more productive rice farming in the future.
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 130 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU