ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนาฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลจำปาดะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนจำปาดะ จังหวัดสตูล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Database Development and Data Management of Champedak and Local Wisdom of Campedak Gardener, Satun Province

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการอำนาจ ทองขาว

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 80,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ จำปาดะ, ระบบสารสนเทศ, ภูมิศาสตร์
บทคัดย่อ           งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลจำปาดะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนจำปาดะ จังหวัดสตูล โดยภาพรวมเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ (Innovation) มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลและพัฒนาแนวคิด และปรับปรุงการดำเนินการเชิงอนุรักษ์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรจำปาดะในด้านต่างๆ สำหรับการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งพิกัดที่ตั้งของสวนจำปาดะ จำนวนต้นจำปาดะในแต่ละสวน และแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการวางแผนในการอนุรักษ์พันธุ์จำปาดะ และสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ กรณีศึกษาในที่นี้คือบริเวณ อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการติดตั้งและความเข้าใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ด้านภาพรวมของแอพพลิเคชั่น ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ และด้านการใช้งาน เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจำปาดะ และพืชอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 178 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU