ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ -

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการอาชารินทร์ แป้นสุข
ผู้ร่วมวิจัยอิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 60,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ การสื่อสาร, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระราชอริยภาพ
บทคัดย่อ           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้การสื่อสารพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ในทัศนะของนักวิชาการภาคใต้ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาพถ่าย ภาษา และการกีฬา การวิจัยนี้ใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักวิชาการจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้, กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนภาคใต้, กลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยภาคใต้ และกลุ่มนักกิจกรรมของภาคใต้ จำนวน 15 ท่าน สถิติที่ใช้ ได้แก่ มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์
          ผลการวิจัยพบว่า นักวิชาการมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ความเป็นไปได้พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคตในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) ให้บุคคลสามารถเข้าถึงดุลภาพในการเดินทางสายกลาง มีความพอดี พอควรและเพียงพอมากที่สุดจนถึงสมบูรณ์ที่สุด 2) สามารถสร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ และจิตสาธารณะ 3) การรักษาวัฒนธรรมตามวิถีคนไทยทั้งชาติให้ยั่งยืน เช่น นำพระราชอัจฉริยภาพมาบูรณาการกับสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ความเป็นไทยแท้และเอกลักษณ์ความเป็นไทย 4) การนำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการส่งเสริมเป็นเครื่องป้องกันประเทศชาติ สร้างความสมานฉันท์ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งมวล 5) การนำพระราชอัจฉิรยภาพของพระองค์ท่านด้านกีฬาเป็นต้นแบบของการบูรณาการพื้นฐานการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยในอนาคตอันเนื่องมาจากพระราชอัจฉริยภาพด้านกีฬาของพระองค์ท่าน และ 6) สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารเป็นศาสตร์ของพระราชาในรัชกาลที่ 9 กับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค่ทาน
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 132 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU