ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระในสารสกัดจากผลจำปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ -

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ อบจ.สตูล
สาขาการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีงบประมาณ 2559
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 25,000 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ จำปาดะ, อนุมูลอิสระ
บทคัดย่อ           ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากผลจำปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล 2 สายพันธุ์  คือ สานพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์น้ำดอกไม้ โดยศึกษาในส่วนของ เนื้อ เมล็ด ขน เปลือก และแกน ทั้งผลสดและอบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ น้ำ เมทานอล และเอทานอล ทำการทดสอบปริมาณฟีนอลิกโดยวิธี Folin-Ciocalteu ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS พบว่าส่วนต่าง ๆ ของจำปาดะมีปริมาณฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกัน โดยจำปาดะพันธ์พื้นเมืองส่วนของขนที่สกัดด้วยเมทานอล และจำปาดะพันธุ์น้ำดอกไม้ของเนื้อที่สกัดน้ำมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดเท่ากับ 29.755+0.036 ugGAE/100 g และ 29.522+0.067 ugGAE/100 g ตามลำดับ จำปาดะพันธุ์พื้นเมืองส่วนของเปลือกอบแห้งที่สกัดด้วยเมทานอล และจำปาดะพันธุ์น้ำดอกไม้ส่วนของเนื้ออบแห้งที่สกัดด้วยน้ำมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดเท่ากับ 48.736+0.053 ugGAE/100 gและ 57.906+0.526 ugGAE/100 gตามลำดับ จำปาดะพันธุ์น้ำดอกไม้ส่วนของแกนที่สกัดด้วยเอทานอลและจำปาดะพันธุ์พื้นเมืองส่วนของเปลือกที่สกัดด้วยเมทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH สูงที่สุดเท่ากับ 95.248+0.005 % และ 90.590+0.002 % ตามลำดับ จำปาดะพันธุ์พื้นเมืองส่วนของแกนอบแห้งที่สกัดด้วยเมทานอล และจำปาดะจำปาดะพันธุ์น้ำดอกไม้ส่วนของแกนอบแห้งที่สกัดด้วยเมทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH สูงสุดเท่ากับ 90.590+0.002 % และ 96.04+0.004 % ตามลำดับ  ตัวทำละลายที่ดีที่สุดในการสกัด คือ เมทานอล และส่วนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ ส่วนของแกน และเปลือก
Fulltext [Download]
จำนวนการอ่าน 155 ครั้ง

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU